[Povídka o Tobiášovi, rukopis U]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 9, 135r–149v. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

krávě tučně a čtyři skopce zabiti kázal jest a dělati hody všěm súsedóm svým a všem přátelóm. Tob8,23 A zapřisiehl {zaklel}meziřádkový přípisek mladší rukou jest Raguel Tobiáše, aby dva týdeny bydlil s ním u něho. Tob8,24 Ze všeho pak, čímž vládnieše, Raguel polovičnú stranu dal jest Tobiášovi a učinil jest toto písmo, aby strana polovičná, kteráž zuostáváše po smrti jich, Tobiášovu panování došla.

Devátá

Tob9,1 Tehda zavolal jest k sobě Tobiáš anjela, jehož zajisté člověka mnějieše. I vece jemu: Azariáši bratřě, prosím, aby pozoroval slov mých. Tob9,2 Ač mě samého dám tobě služebníkem, nebudu hoden rozšafnosti tvé. Tob9,3 Však prosím tebe, aby přijal tobě hovada neb sluhy a šel by k Gabelovi do Rages, města Médských, a navrátil by jemu zápis jeho a vzal by od něho penieze a prosil by jeho přijíti na svatbu mú. Tob9,4 Nebo vieš sám, žeť počítá dni otec mój. A ač zmeškal bych jedniem dnem viece, mútiti se bude duše jeho. Tob9,5 A jistě vidíš, kterak Raguel zapřisiehl jest mě, jehož zapřisěžením vzhrdati nemohu. Tob9,6 Tehda Rafael vzem čtyři z sluh Raguelových a dva velblúdy, do Rages, města Médských, šel jest. A nalez Gabele, navrátil jest jemu zápis jeho a vzal jest od něho všickny penieze. Tob9,7 A ukázal jest jemu o Tobiášovi, synu Tobiášovu, což stalo se jest. A kázal jest jemu s sebú na svatby přijíti. Tob9,8 A když všel bieše do domu Raguelova, nalezl jest Tobiáše jediného. A vyskočiv proti němu Tobiáš, políbili sú se vespolek. A plakal jest Gabelus a dobrořečil jest Boha Tob9,9 a řekl jest: Dobrořeč tě Pán Buoh Izraheluov, nebo syn jsi muže najlepšieho a spravedlivého a bojícieho Boha a almužny činícieho Tob9,10 a řečeno buď dobrořečenie na ženu tvú a na rodiče vaše, Tob9,11 abyšte viděli syny vaše a syny synuov vašich až do třetieho a čtvrtého pokolenie a buď sémě vaše dobrořečené od Boha Izrahelova, kterýž kraluje na věky věkuov. Tob9,12 A když všickni řekli by amen, přistúpili jsú k hodóm, ale s bázní Páně svatebné hody činiechu.

Desátá kapitula

Tob10,1 Když pak prodlenie činil by Tobiáš dle svateb, pečliv bieše otec jeho Tobiáš řka: Však proč mešká syn mój aneb proč zadržěn jest tam? Tob10,2 Zdali Gabelus umřel jest a žádný jemu nenavracuje peněz? Tob10,3 Počel jest pak mútiti se příliš on a Anna, žena jeho, s ním a počala jsta oba spolu plakati, proto že dne ustaveného nenavrátil by se syn jejich k nim.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).