Tito artikulové na sněmu obecním...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1554. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 C 152/1554, f. A1r–B4v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

[B1v]číslo strany rukopisuzavřín jest, aby taková čeled aneb lidé obojího pohlaví všickni, kteříž by robotováním jakéhokoli díla kde přistávati a sloužiti chtěli, aby od svých panuov listy pod jich pečetmi měli, toho se při tom zuostavuje tak, aby jedenkaždý podlé tehož artikule dálejí k sobě se zachovati povinni byli. Však že jsou lidé pro malost pokuty týmž prvním sněmem na to uložené sobě toho nedrželi a takové čeledi bez listuov od jich panuov majících k sobě přijímali. A protož bude-li chtíti pán tehož čeledína a člověka svého toho, kdo jest jej tak bez listu přijal, viniti, to bude moci učiniti. A osoby z knížat i ze všech tří stavuov, tolikéž hajtmané na zámcích Jeho Milosti královské z 15[24]15: XV kop grošuov českých a lidi poddané ze 3[25]3: III kop grošuov českých pokuty viniti. A taková věc má se počíti při dosloužení jedné každé čeledi buďto při svatém Martině neb při Vánocech a sladovníci při svatém Jakubě, jakž jest se kde která čeled zjednala. A takovou věc po všech městech i městečkách při trzích aby po třikrát provolati dali, aby se všickni vuobec věděli a uměli čím zpraviti.

Itemcizojazyčný text také jsme se na tom všickni tří stavové snesli a svolili, že jsme Adamovi Lvovi z Rožmitála a z Blatné před zatýkači až do roka [B2r]číslo strany rukopisupořád zběhlého, aby od žádného zatýkán nebyl, roku přidali, však bez ujmy jednohokaždého[26]jednohokaždého: každeeho jeho spravedlivosti.

Itemcizojazyčný text také jsme se všickni tří stavové na tom snesli, což se mír vobilných neb jakýchžkoli jiných, též také váh a loktuov dotýče, že se z předešlého svolení o tom tímto sněmem propouštíme tak, aby při starých měrách, váhách a loktích, jakž v kterém místě a kraji od starodávna toho užívali, ještě užívati mohli, avšak obilná míra aby se štrajchovala, krom ovsa.

Také na tomto jsme se všickni tří stavové snesli a k tomu své povolení dali, aby Jeho Milost arciknížecí na zámek Karlštajn jeti a puštěn býti ráčil do kaply k ohledání koruny tu, kdež koruna a jiné svátosti se chovají, a to mezi tímto časem a Velikou nocí najprvé příští, když by se Jeho Milosti arciknížecí zdálo a vidělo. A tyto osoby z sněmu obecního aby s Jeho arciknížecí Milostí na týž zámek Karlštajn jeli a touž kaplu odpečetiti a korunu s jinými svátostmi Jeho Milosti arciknížecí okázati a touž kaplu zase zapečetiti mohli, tolikéž také privilegia, kteráž zde při dskách zemských leží, aby s sebou na Karlštajn v[B2v]číslo strany rukopisuzali

X
2415: XV
253: III
26jednohokaždého: každeeho
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).