Tito artikulové na sněmu obecním...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1554. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 C 152/1554, f. A1r–B4v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

pozem[A4v]číslo strany rukopisuských neměli, než toliko na platích komorních, listech a hotových penězích, kteréž na užitcích jakéžkoli mají, listy zatykací vydávány, jakž nahoře napsáno stojí, býti mají. A s týmiž zatykači berníci volení osobu hodnou vysílati mají a jedenkaždý ze všech stavův takové zatykače od osoby své v příbytku svém i jinde a od města purgmistr přijímati jsou povinni. A na téhož puovoda neb puovody, kteříž tak s těmi zatykači vypravováni budou neb bude, nemá víc dáváno býti, nežli tolikéž jako na komorníka, což se do kterého kraje za puohon dává, a na komorníka, kterýž by s uvázáním jel, tolikéž a za zatykač 15[14]15: XV grošuov českých písařuom, kteříž je píší, a mímo to na žádného vajše žádných škod hnáno býti nemá.

Přitom toto se znamenitě vyměňuje, jestliže by pak jiná další a spěšná potřeba prve nežli by této berně[15]berně: Berˇ a pomoci první neb druhý díl k dání přišel, totiž do svatého Jiří najprvé příštího nastala tak, že bychom[16]bychom: žebychō sami sebou osobně a veřejně hnouti musili, tehdy jedenkaždý tajž první neb druhý díl berně za sebou zanechati bude moci a dáti jí povinen nebude.

A Jeho Milost královská těm, kteříž jsou ještě buď prvního neb druhého dílu předešlé berně léta[17]léta: Létha etc.cizojazyčný text[18]: 53.[19]: LIIIo. v outerý před stolováním[20]stolováním: Sſtolowánijm sva[B1r]číslo strany rukopisutého Petra minulé a svolené nedali a nevyplnili, aby ji dáti a tím snáze vyplniti mohli, příročí těm všem přidávati ráčí až do dvou neděl po svatém Havle najprvé příštím pod pokutou předešlou sněmem vyměřenou a tak, jakoby se již uvázaní v statek bylo stalo a list obranní byl vyšel.

Též také všickni tří stavové na tom jsme se snesli a svolili, kdožkoli piva na prodaj vaří a vystavují, též i lidé poddaní, aneb navaříc v domích svých za peníze vyšeňkují, že na žádost Jeho Milosti královské z jednohokaždého věrtele piva ječného neb bílého počnouc od svatého Havla najprv příštího až do tří let pořád zběhlých po dvou groších českých dávati máme. A aby v tom spravedlivá rovnost záchována byla, jakýžkoli Jeho Milost královská řád v tom vybírání posudního, pokudž najpořádnějí aneb najužitečnějí býti by mohlo, ustanoviti ráčí, to při vuoli Jeho Milosti královské a mocnosti se zuostavuje.

Itemcizojazyčný text jakož na předešlým sněmu, kterýž držán byl na Hradě pražském léta[21]léta: Létha etc.cizojazyčný text[22]: 47.[23]: XLVIIo. v outerý u vigiljí svatého Bartoloměje apoštola Božího ode všech tří stavův, což se čeledi všelijaké přístavní dotýče, artikul svolen a

X
1415: XV
15berně: Berˇ
16bychom: žebychō
17léta: Létha
18:
19: LIIIo.
20stolováním: Sſtolowánijm
21léta: Létha
22:
23: XLVIIo.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).