Tito artikulové na sněmu obecním...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1554. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 C 152/1554, f. A1r–B4v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

Ci[B3v]číslo strany rukopisukánuov netrpěl, nefedroval a nepřechovával, poněvádž se seznává, že mnohým chudým lidem jsou ke škodě a o statky je připravují a to se též má po městech a městečkách dáti po trzích provolati.

Itemcizojazyčný text také jsme se na tom všickni tří stavové snesli a svolili, že Břetislavovi z Ryzmberka[38]Ryzmberka: Ryzmbergka a z Švihova po zatčení i před zatykači roku přidáváme až do svatého[39]svatého: So. Jiří najprvé příštího tak, aby tím volnějí s věřiteli svými se smluviti a jim práv býti mohl.

Itemcizojazyčný text jakož jest Jan Starší z Lobkovic na Zbíroze a Točníku najvyšší[40]najvyšší: naywyžſſij sudí Království českého na všecky tři stavy žádost vzložil, že jest sobě při Jeho Milosti královské na vsi Lišany a Nesuchyni majestát objednal tak, aby dotčené vsi od něho i od dědicuov jeho od žádného vyplacovány a jinými zastavovány nebyly, leč k vlastnímu Jeho Milosti královské držení a užívání. Pakli by jakýmžkoli zpuosobem to jináče vyplaceno a zase zastaveno a od kohožkoli držáno bylo, aby on Jan z Lobkovic i jeho dědicové toho moc měli, to zase vždycky vyplatiti a držeti v též sumě, v čemž by zastaveny byly.

Dále jakož jest Joachym Šlík z Holajče [B4r]číslo strany rukopisuhrabě z Pasounu a z Lokte též na všecky tři stavy prozbu a žádost učinil, jakož předešlými sněmy Lorencovi Šlikovi, i tudíž Joachymovi, na prostavení zámku Rabštajna až do tří tisíc kop grošuov českých povoleno bylo, o kteroužto sumu prostavenou v komoře Jeho Milosti královské jest počet držel a to týmž počtem ukázal, že jest takovou sumu[41]sumu: Sūmu všecku, to jest tři tisíce kop grošů[42]grošů: gro: českých, prostavěl a vynaložil a nadto vajšejí statku, čehož jest prvé k témuž zámku Rabštajnu nebylo, k dědičnému užívání za sedmnácte set kop grošuov českých přikoupil, aby stavové k tomu, aby jemu Jeho Milost královská takovou sumu prostavenou i přikoupenou k prvním sumám připsati ráčil, své povolení dali.

Též také jakož jest Václav Mašťovský z Kolovrat na všecky tři stavy žádost vzložil, jestliže bude moci sobě při Jeho Milosti královské objednati, aby jemu Jeho Milost královská k prvním sumám na zámek Tajřov, když by toho času přišel a že by tajž zámek Tajřov vyplatil, sto kop grošuov českých připsati ráčil.

A jakož jest také Ludvík Továr z Továru na stavy tohoto království žádost vzložil, aby

X
38Ryzmberka: Ryzmbergka
39svatého: So.
40najvyšší: naywyžſſij
41sumu: Sūmu
42grošů: gro:
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).