Tito artikulové na sněmu obecním...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1554. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 C 152/1554, f. A1r–B4v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

při[A3r]číslo strany rukopisuznavací téhož šacuňku jednostajně v táž slova, jakž předešlými sněmy prvé zapsáno jest, berníkuom dávány býti mají, a to konečně mezi tímto časem a svatým Martinem najprvé příštím. Pakli by kdožkoli z knížat i ze všech tří stavuov v tomto království listuov přiznavacích do toho času svatého Martina osobám voleným na Hrad pražský nedali a nepoložili neb nedal a nepoložil neb neposlal, tehdy ty osoby volené mají toho každého, kdož by se tak nepřiznal, statek šacovati, pokudž by se jim slušně vidělo a zdálo, a ten každý bude povinen podlé toho šacuňku a uložení jich touž berni a pomoc dáti, a tak jedenkaždý podlé takového šacuňku z jednoho tisíce kop grošuov českých pět kop grošuov českých dáti má podlé velikosti a malosti sumy[2]sumy: Sūmy a statku. A lidé a poddaní naši tolikéž z jednoho tisíce kop grošuov českých 3[3]3: III kopy grošuov českých též podlé velikosti a malosti statku, též také všickni, kteříž peníze na urocích a listech i všelijakých požitcích mají, tak se, jakž nahoře dotčeno jest, zachovati a z tisíce kop grošuov českých pět kop grošuov českých dáti mají a povinni jsou. Než což se domuov ku právu městskému v městech pražských neb jiných pod šos náležících, tudíž měšťan dotýče, z těch se v městech[4]městech: Měſſtech přiznání činiti i z nich berně dávati mají, jakž předešlými sněmy to též vy[A3v]číslo strany rukopisuměřeno jest, i ti, kteříž by z stavu panskeho a rytířského jiných statkův pozemských neměli. Což se pak stavu panskeho a rytířskeho, kteříž domy své v městech pražských neb jinde mají, dotýče, ti mohou šacuňky domuov svých podlé jiného statku pozemskeho v krajích pokládati a z nich se přiznávati.

A mímo takový šacuňk k této pomoci svolené žádný ze všech stavuov na lidi poddané své žádného vyššího[5]vyššího: wyžſſýho šacuňku neb jakékoli daně pod žádným vymyšleným[6]vymyšleným: wymyſſlenȳ zpuosobem, kterýž lidská lest vymysliti by mohla, ukládati a od nich bráti nemá. Pakli by kdo co vajše na lidi své v tomto šacuňku a dávaní položil a od nich vzal, aby podle uznání soudu zemskeho skutečně trestán byl.

A tito berníci k vybírání dotčené pomoci a berně voleni jsou: Z stavu panského pan Jan Mladší z Říčan na Kosově Hoře, z rytířstva Jiřík Žďárský ze Žďáru na Dobrý, z Pražan a z stavu městského mistr Jakub Rokycanský z Varvažova, měštěnin Starého Města pražského. Kterýmžto za práci dáno býti má osobě z stavu panského dvě stě kop grošuov českých, z stavu rytířskeho půl druhého sta kop grošuov českých a z stavu městského jedno sto kop grošuov českých.

A takový šacuňk k vybírání a dávání ta[A4r]číslo strany rukopisukové

X
2sumy: Sūmy
33: III
4městech: Měſſtech
5vyššího: wyžſſýho
6vymyšleným: wymyſſlenȳ
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).