Tito artikulové na sněmu obecním...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1554. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 C 152/1554, f. A1r–B4v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

[A2v]číslo strany rukopisustatky své s svrchky a nábytky užívajícími šacovati mají, kromě lidí pohořalých a těch, kteříž by od panuov svých ještě lhuotu měli v placení urokuov, též kupci, ležáci, domácí i přespolní, kteříž v tomto království handle a obchody své mají a vedou, také podruzi, kteříž jsou v městech, v městečkách královských, knížecích i jiných všech svrchu jmenovaných i tudíž ve vsech, aby statky své s svrchky a nábytky užívajícími šacovali. A každý, totižto komora Jeho Milosti královské, knížata, pán, rytířský člověk, Pražané i jiná města, preláti neb uředníci jich mají v listech svých přiznavacích doložiti a se přiznati, co se na jednohokaždého zboží a panství šacuňku najde, aby osoby volené k vybírání takového šacuňku dokonále vyrozuměti mohli, co jedenkaždý od sebe a poddaných svých z toho šacuňku dáti a zpraviti povinen jest. A takové listy přiznavací od těch osob volených, když stavuom počet činiti budou, mají při tom počtu položeny býti. A tak se každý těmi listy přiznavacími pod pečetí svou přijma to k svému svědomí, že jest statek svůj všecek, kteréhož užívá a zač ten spravedlivě na ten čas stojí, šacoval, přiznati, kromě klénotuov a hotových peněz ležících, kterýchž na užitcích nemá, a dluhuov, žádný sobě aby nevyráželi, než zouplna, zač statek stojí, jej položili a se šacovali a listy při[A3r]číslo strany rukopisuznavací

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).