Tito artikulové na sněmu obecním...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1554. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 C 152/1554, f. A1r–B4v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<10<A1r–A1vA2rA2vA3r–A3vA4r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah
[A1r]číslo strany rukopisu

1554.

Tito artikulové[1]artikulové: Artykulowee na sněmu obecním, kterýž držán byl na Hradě pražském při přítomnosti Jeho Milosti královské léta Páně tisícého pětistého padesátého čtvrteho v pondělí po svatém Bartoloměji apoštolu Božím, od všech tří stavuov svoleni a zavříni jsou.

Excusum Pragae cum gratia et privilegio sacrae regiae Maiestatis apud Georgium Melantrichum.cizojazyčný text

[A1v]číslo strany rukopisu

Předkem jakož v některých předešlých sněmích to dostaveno, svoleno a široce vysvětleno jest, kterak jedenkaždý i všickni vůbec Pána Boha všemohúcího v paměti míti a všech hříchuov a oplzlostí přestanouce, k jeho svaté milosti se celým srdcem obrátiti a za požehnání jeho svaté a za odpuštění hříchuov prositi máme. To se při týchž sněmích a vyměření tímto sněmem zuostavuje tak, aby jedenkaždý i všickni vuobec skutečnějí nežli předešle plnili a to drželi. Pakli by se kdo tak nezachoval aneb na gruntích svých jakých rozpustilostí proti Pánu Bohu dopustil a vědouc o nich toho nepřetrhl a jich nezastavil a taková věc byla na Jeho Milost královskou a bez přítomnosti na arcikníže Ferdinanda Jeho Milosti královské syna najmilejšího a na Jich Milost pány a vládyky na plný soud zemský vznešena, več by to jemu neb jim Jeho Milost královská a v nebytnosti Jeho Milosti královské arcikníže Jeho Milost a bez přítomnosti Jeho Milosti arciknížete Jich Milost páni a vládyky na plném soudu obrátiti ráčili, tak se každý povinen bude zachovati.

X
1artikulové: Artykulowee
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).