Tito artikulové na sněmu obecním...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1554. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 C 152/1554, f. A1r–B4v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

[B2r]číslo strany rukopisupořád zběhlého, aby od žádného zatýkán nebyl, roku přidali, však bez ujmy jednohokaždého[26]jednohokaždého: každeeho jeho spravedlivosti.

Itemcizojazyčný text také jsme se všickni tří stavové na tom snesli, což se mír vobilných neb jakýchžkoli jiných, též také váh a loktuov dotýče, že se z předešlého svolení o tom tímto sněmem propouštíme tak, aby při starých měrách, váhách a loktích, jakž v kterém místě a kraji od starodávna toho užívali, ještě užívati mohli, avšak obilná míra aby se štrajchovala, krom ovsa.

Také na tomto jsme se všickni tří stavové snesli a k tomu své povolení dali, aby Jeho Milost arciknížecí na zámek Karlštajn jeti a puštěn býti ráčil do kaply k ohledání koruny tu, kdež koruna a jiné svátosti se chovají, a to mezi tímto časem a Velikou nocí najprvé příští, když by se Jeho Milosti arciknížecí zdálo a vidělo. A tyto osoby z sněmu obecního aby s Jeho arciknížecí Milostí na týž zámek Karlštajn jeli a touž kaplu odpečetiti a korunu s jinými svátostmi Jeho Milosti arciknížecí okázati a touž kaplu zase zapečetiti mohli, tolikéž také privilegia, kteráž zde při dskách zemských leží, aby s sebou na Karlštajn v[B2v]číslo strany rukopisuzali a dovezli a k jiným[27]jiným: ginȳ privilegím schovati dali a list má od uřadu desk zemských těm osobám níže psaným pod pečetí zemskou svědčící Sebastiánovi Markvartovi z Hrádku na Nekmiři jakožto purgkrabí karlštajnskému dán býti, aby Jeho Milost arciknížecí s osobami volenými na zámek Karlštajn i do kaply pustil. Voleny jsou Jan Mladší z Lobkovic na Tajně Horšovském najvyšší[28]najvyšší: Naywyžſſý komorník Království českého etc.cizojazyčný text[29]: eč., Jan Starší z Lobkovic na Zbíroze a Točníku najvyšší[30]najvyšší: Naywyžſſý sudí Království českého, Adam z Šternberka a na Zelené hoře najvyšší[31]najvyšší: Naywyžſſý sudí dvorský Království českého, Zdeněk Mezeřický z Lomnice na Ledči, Jan Mladší z Valdštajna na Hrádku nad Sázavou a Karel z Žerotína a na Žehušicích z panuov, Wolf z Vřesovic a na Doubravské hoře najvyšší[32]najvyšší: Naywyžſſý písař Království českého a v Jeho královské Milosti komoře president etc.cizojazyčný text[33]: eč., Zdeněk Malovec z Malovic na Kamenici, Voldřich Dubánský z Duban na Liběšicích Její králové Milosti slavné paměti podkomoří a hajtman Hradu pražského, Burian Trčka z Lipý na Lipnici, Petr Bechyně z Lažan na Pičíně krále Jeho Milosti hajtman Starého Města pražského a Vilém Klenovský z Klenoveho na Žinkovech z vládyk.[B3r]číslo strany rukopisuItem

X
26jednohokaždého: každeeho
27jiným: ginȳ
28najvyšší: Naywyžſſý
29: eč.
30najvyšší: Naywyžſſý
31najvyšší: Naywyžſſý
32najvyšší: Naywyžſſý
33: eč.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).