Tito artikulové na sněmu obecním...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1554. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 C 152/1554, f. A1r–B4v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

[A2r]číslo strany rukopisu

Dále jakož jest Jeho Milost královská pán náš milostivý na stavy království tohoto skrz instrukcí vznésti a žádost vzložiti ráčil, aby Jeho Milosti královské pro obranu proti nepříteli všeho křesťanstva Turku tak, jakž Jeho Milosti královské žádost to v sobě šíře obsahuje, pomoc učinili. I na takovou Jeho Milosti královské milostivou žádost a znajíc toho potřeby býti na tomto jsme se všickni tří stavové snesli a srovnali, abychom Jeho Milosti královské jakožto pánu svému milostivému pomoc učinily. Předkem Jeho Milost královská s komorou svou, knížata, páni, rytířstvo, Pražané i jiná města, preláti, opatové, proboštové, jeptišky, kněží, farářové, kteříž na farách jsou, i jiní klášterové, mistři, kolegiátové, manové, dědinníci, svobodníci, nápravníci, dvořáci, svobodní rychtáři, kteřížkoli statky pozemské i zápisné a jakéžkoli jiné mají neb platy komorní, aby se šacovali, kromě těch farářuov a kněží, kteříž by na platích komorních aneb platuov na statcích pozemských neměli, též také i ti, kteříž peníze na urocích, listech aneb na jakýchžkoli užitcích mají tak, jakž nahoře dotčeno jest, zachovati se povinni jsou i také poddaní lidé v městech, městečkách královských, v knížecích, v panských, rytířských, v městských anebo ve vsech z poručení panův jich

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).