z Olympu, Metoděj: Knížka svatého Metudia…

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1571. Strahovská knihovna (Praha, Česko), sign. DR II 4 přív., f. A1r–D8r. Editor Vytlačilová, Veronika. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

smilstvu všickni lidé v rodu Káinovu a horší učiněni jsou prvního pokolení; kteřížto jako hovada se scházejíce, jeden s druhým spojoval se. Někteří muží s mužským pohlavím a ženské s ženským, převracujíce přirození; a též těch přemrzutých a hanebných skutkův ti, kteříž byli z rodu Kainova, užívali.

[1]text doplněný editorem Moj. 6 C

Sedmdesátého pak léta času Jareta, totiž života jeho, v druhém věku snažil se zlostný a nepravý ďabel boj smilství učiniti synům Sétovým, aby žádali dcer Káinových; i smíšení ukázali se obrové na zemi z Séta, kteříž v jámu hříchu padše, přenešlechetní učiněni jsou.

První rod obrů

Kterak Bůh pro hříchy lidské potopu všeho světa dopustiti ráčil.

Kapitola 3.

I rozhněvav se Bůh při vyplnění druhého tisíce, stalo se rozvodnění vod a všeliké stvoření první zahlazeno jest a zahynulo pokolení prvního člověka učiněného.

Potopa

A šestistého dvanáctého léta, od počátku života Adamova již po třech tisících letech, když vyšel Noe z korábu, ustavili synové Noelovi nové dědictví a nazvali jméno krajiny té Tanna podlé jmenování synuov Noelových a počtu, kteříž vyšli z korábu.

Tanna vykládá se počet jich a místo té země. Také slove první díl Europy, počna mezi Dunajem a mořem Půlnočním až k Germaní.

Kterak po potopě lidé věži Babylonskou proti Bohu stavěti umínili.

Kapitola 4.

Stého pak léta třetího věku narozen jest syn čtvrtý Noelovi ku podobenství jeho a nazval jméno jeho Jonitus.

Třetí věk světa

První člověk narozený po potopě byl Jonitus, čtvrtý Noelův syn, o němž Mojžíš v Genezis mlčí.

Ale třístého času od tří tisíc let dal Noe dary synu svému Jonitovi a odeslal ho do země Étam. A po smrti Noe šestistého a devadesátého léta v týchž třech tisících letech vyšli jsou synové

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).