z Olympu, Metoděj: Knížka svatého Metudia…

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1571. Strahovská knihovna (Praha, Česko), sign. DR II 4 přív., f. A1r–D8r. Editor Vytlačilová, Veronika. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

Knížka svatého Metudia, pravého mučedlníka Božího, kterýž byl nejprvé v Olympiadě a potom v Týru, v těch dvou slavných městech, biskupem. Potom pak za času Diokleciana, císaře tyrana, v městě Calcidí, kteréž jinák Nigropont slove, jakž sv. Jeroným píše, mučedlnickou korunou korunován jest. Kterýžto jsa velmi učený muž, mnohá vydal vůbec naučení. A zvláště když byl v vězení pro víru křesťanskou, maje sobě od svatých anjelův zjeveno, sepsal tuto knížku o počátku i o skonání světa a které se věci zjeviti mají v posledních časích

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek

A jest vytištěna v Starém Městě pražském u Jiříka Melantricha z Aventýnu. Léta 1571.

Dioklecianus, tyran, římský císař v počtu 33., kraloval spolu s Maximiánem léta Božího 287. A od stvoření světa léta začátek komentované pasáže4 250konec komentované pasáže. Aneb podlé většího počítání začátek komentované pasáže5 486konec komentované pasáže. A 20 let kraloval. Kteréhož času desáté protivenství proti křesťanům bylo horší a ukrutnější nežli všeckna jiná předešlá. A tehdáž tento svatý Metudius s nezčislnými jinými křesťany pro víru mučedlnictvo snesl.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek

Slovútnému a opatrnému panu Jakubovi Sélovi, měštěninu a na ten čas primátorovi města Hradce nad Labem, Jiřík Melantrich z Aventýnu pozdravení s žádostí všech dobrých a spasitedlných věci vzkazuje

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek

Jednoho času, když jste za příčinou některých obce vaší potřeb do Prahy přijeli, slovútný pane Jakube, příteli můj zvláště milý, také jste i mne navštíviti jako dobrý přítel nepominuli, což mi jistě velmi vděčné bylo. Nebo v takovém našem společném shledání a novém seznámení mnohé přátelské řeči a promlouvání mezi námi byly, a zvláště o těchto nynějších převelmi těžkých, zlých a nebezpečných časech, v nichžto lidé obojího, duchovního i světského, stavu, z svého pravého povolání vystupujíce, na stranu se uchylují a ve zlé věci proti Pánu Bohu a jeho svatému slovu se vydávají. Pročež Pán Buoh všemohúcí, jsa pro ty věci k hněvu popuzen, mnohé a rozličné pokuty, jako mor, hlad, nepřátely a tyrany ukrutné i jiné mnohé a nezčislné zlé věci, na nás dopouštěti ráčí proto, abychom se zase k jeho božské milosti prostředkem svatého pokání obrátili.

I v tom našem přátelském rozmlouvání učinili jste zminku dosti širokou o této knížce svatého muže Metudia, mučedlníka Kristova, kterouž jest sepsal, jsa za

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).