z Olympu, Metoděj: Knížka svatého Metudia…

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1571. Strahovská knihovna (Praha, Česko), sign. DR II 4 přív., f. A1r–D8r. Editor Vytlačilová, Veronika. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

O posledním obecném soudu.

Kapitola 30.

Tehdy se ukáže znamení příští Syna člověka a příjdeť v oblacích nebeských s slávou nebeskou a zabí ho Buoh duchem úst svých podlé výkladu apoštolského.

Příští Syna člověka

Tehdyť se stkvíti budou spravedliví jako hvězdy na světě, slovo života v sobě zdržujíce. Ale nepraví uvrženi budou do pekla. Od něhož vyproštěni buďme skrze milost a člověčenství Pána Boha, Spasitele našeho Ježíše Krista, v němž jest Otci spolu s Duchem svatým všeckna čest a sláva a velebnost a císařství nyní i na věky věkův, amen.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).