z Olympu, Metoděj: Knížka svatého Metudia…

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1571. Strahovská knihovna (Praha, Česko), sign. DR II 4 přív., f. A1r–D8r. Editor Vytlačilová, Veronika. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

času toho ukrutného tyrana římského císaře Diokleciána pro víru křesťanskou v vězení, o mnohých a velikých těžkostech a protivenstvích církve obojí, Starého i Nového zákona, a co jest se dálo od počátku a co se ještě díti má až do skonání světa. Oznamuje přitom, že by se táž knížka k těmto nynějším zlým a těžkým časuom velmi dobře trefovala a užitečná že by byla, kdyby znovu imprimována a lidem vůbec vydána byla.

Kdež já od vás takovú chválu té knížky slyše, avšak jí prvé nikdá nečetv ani jí vida, toho sem požádal, abyšte mi ji k přečtení poslali, což jste i učinili a podlé toho psaní žádostivé, aby imprimována byla ta knížka, mně jste poslali. A tak já, přečetv ji, uznal jsem hodnou býti, aby imprimována byla. Jakož jsem pak tak učinil a ji na svůj vlastní náklad vytlačiti dal.

Protož tu knížku i mou při ní práci, pane Jakube, příteli můj zvláště milý, vám jakožto původovi na znamení upřímé lásky a dobré přízně dedikuji a pod jménem vaším pro věčnou jména vašeho dobrého pamět ji vůbec všechněm vydávám. V té naději, že ten dar a tu práci, ačkoli skrovnou, ode mne jakožto upřímný přítel, nešetříce v tom velikosti daru, tím dobrým a upřímným úmyslem, jakýmž já vám to oddávám, příjmete. S tim Pán Bůh rač s námi se všemi býti. Dán v Praze v mém domu v outerý den sv. panny Sofie léta Páně 1571.

Předmluva na knížku božských zjevení svatého Metudia, mučedlníka a biskupa partenského církvé vlasti řecké, kterážto zjevení od svatých anjelův, když byl v vězení pro víru Kristovu, přijal, píše o počátku i o skonání světa

Člověk, když ve cti byl, nerozuměl sobě, i přirovnán jest hovadům a podobný učiněn jest jim.

Žalm 49

Když zajisté lucifer mezi všemi anjely byl povýšenější od Boha stvořen a krašší, jakož o něm píše Ezechiel, prorok. Žádné dřevo rajské není přirovnáno pěknosti jeho, nebť jsem krásného jej učinil.

Ezechiel 31

Také mezi přistojícími anjely nebyl nad něj důstojnější. Ten vyvýšenost svého přirození a hlubokost svého umění znamenav, proti Stvořiteli

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 20 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).