[Bible Bočkova, Matoušovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 221v–238v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

[237v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcejemu: „Nic neodpoviedáš k tomu, co tito proti tobě svědčie?“ Mt26,63 A Ježíš mlčieše. A knieže knězké vece jemu: „Zaklínám tě skrze boha živého, aby pověděl nám, jsi li ty Kristus, syn boží.“ Mt26,64 I vece jemu Ježíš: „Tys řekl. Ale však pravi vám, potom uzříte syna člověka, an sedí na pravici božie moci a an jde v oblaciech nebeských.“ Mt26,65 Tehdy knieže knězké roztrže rúcho své řka: „Porúhal se jest bohu, což ještě žádáte svědkóv? Aj, nynie slyšeli ste porúhanie. Mt26,66 Což sě vám zdá?“ A oni odpověděvše, řkli sú: „Vinen jest smrti.“ Mt26,67 I plváchu v tvář jeho a zášijky jeho tepiechu a jiní políčky jemu[326]jemu] in faciem eius lat. dáváchu Mt26,68 řkúce: „Prorokuj nám, Kriste[327]Kriste] kyſte rkp., kto jest, jenž tě jest bil?“

Mt26,69 A Petr sedieše vně v domu. I přistúpi k němu jedna dievka řkúci: „A ty s Ježíšem Kalilejským bieše.“ Mt26,70 A on zapřel jest přede všemi řka: „Neviem, co dieš.“ Mt26,71 A když vycházieše z dveří, uzře ho jiná dievka, i vece těm, ješto biechu tu: „A tento bieše s Ježíšem Nazaretským.“ Mt26,72 A opět zapřěl jest s přísahú, že sem neznal člověka. Mt26,73 A po malé chvíli přistúpichu k němu[328]k němu] navíc oproti lat. ti, ješto tu[329]tu] navíc oproti lat., + ibi var. stojiechu, i vecechu Petrovi: „Zajisté i ty si z nich, však i řeč tvá zevna tě činí.“ Mt26,74 Tehdy poče se kléti a přisáhati, že by neznal člověka. A ihned kokot zazpieva. Mt26,75 I vspomenul jest Petr na slovo Ježíšovo, kteréž byl řekl: [Dřieve, než kokot zapěje, třikrát mne zapříš.]text doplněný editorem[330]Dřieve, než kokot zapěje, třikrát mne zapříš] Priusquam gallus cantet, ter me negabis lat.. A vyšed ven, plakal jest horce.

XXVII.

Mt27,1 A když by ráno, vjidechu v radu všecka kniežata kněžská a starší lidu proti Ježíšovi, aby ho na smrt dali. Mt27,2 A svázána přivedechu a dachu jej Ponskému Pilátovi vladaři.

Mt27,3 Tehdy vida Jidáš[331]Jidáš] původně gezis, -ezis vyradováno, Iudas lat., jenž ho jest zradil, že by byl odsúzen, pokáním jsa veden, navráti třidceti střiebrných knie[b]označení sloupcežatóm kněžským a starším lida Mt27,4 řka: „Shřěšil sem, zrazuje krev spravedlivú.“ A oni vecechu: „Co nám do toho? Ty viz!“ Mt27,5 A povrh střiebrné v chrámě, odšel jest a[332]a] + abiens lat. osidlem se oběsil. Mt27,6 A kniežata kněžská vzemše penieze střiebrné, vecechu: „Neslušie jich položiti v pokladnici, neb mzda krve jest.“ Mt27,7 A všedše v radu, kúpichu za ně pole hrnčieřovo na pohřeb pútníkóv. Mt27,8 Protož nazváno jest pole to [Acheldemach, to jest Pole]text doplněný editorem[333]Acheldemach, to jest Pole] Haceldama, hoc est, Ager lat. krve až do dnešnieho času. Mt27,9 Tehdy naplnilo se jest, což řečeno jest skrzě Izaiáše proroka řkúcieho: I vzeli sú třidceti střiebrných[334]střiebrných] -e- nadepsáno jinou rukou, [mzdu kúpeného, jehož kúpili sú od synóv izrahelských]text doplněný editorem[335]mzdu kúpeného, jehož kúpili sú od synóv izrahelských] pretium appretiati, quem appretiaverunt a filiis Israel lat., Mt27,10 a dali sú je na pole hrnčieřovo, jakož mi jest ustavil pán.

Mt27,11 A Ježíš stáše před vladařem. I otáza ho vladař řka: „Ty li jsi král židovský?“ Vece jemu Ježíš: „Ty dieš.“ Mt27,12 A když naň zavolachu[336]zavolachu] accusaretur lat. kniežata knězká a starší lida, nic neodpověděl. Mt27,13 Tehdy vece jemu Pilát: „Neslyšíš, kterak mnohé proti tobě pravie svědectvie?“ Mt27,14 A neodpovědě jemu k žádnému slovu, tak že se podivil vladař násilně. Mt27,15 A na den slavný obyčej mějieše vladař pustiti lidu jednoho vězně, [kteréhož by chtěli]text doplněný editorem[337]kteréhož by chtěli] quem voluissent lat.. Mt27,16 [I mějiechu tehdy jednoho vězně]text doplněný editorem[338]I mějiechu tehdy jednoho vězně] habebat autem tunc vinctum lat. znamenitého, jenž slove Barrabáš. Mt27,17 Tehdy těm, kteříž sě biechu sebrali, vece Pilát: „Kterého chcete, ať vám pustím: Barrabáše li, čili Ježíše, jenž slove Kristus?“ Mt27,18 Neb vědieše, že pro závist biechu ho dali. Mt27,19 A když sedieše na súdné stolici, posla k němu žena jeho řkúci: „Nic[339]Nic] + tibi et lat. spravedlivému tomuto. Neb sem mnoho trpěla dnes skrze viděnie pro něho.“ Mt27,20 Ale kniežata knězká a starší lidu ponukli sú lidu, aby prosili za Barrabáše, a Ježíše zahubili. Mt27,21 A odpověděv vladař, vece jim: „Kterého chcete, aby vám ze dvú puštěn byl?“ A oni vecechu: „Barabáše!“ Mt27,22 Vece jim Pilát: „Což pak učiním z Ježíše, jenž slove[340]slove] ſlowe ſlowe rkp.

X
326jemu] in faciem eius lat.
327Kriste] kyſte rkp.
328k němu] navíc oproti lat.
329tu] navíc oproti lat., + ibi var.
330Dřieve, než kokot zapěje, třikrát mne zapříš] Priusquam gallus cantet, ter me negabis lat.
331Jidáš] původně gezis, -ezis vyradováno, Iudas lat.
332a] + abiens lat.
333Acheldemach, to jest Pole] Haceldama, hoc est, Ager lat.
334střiebrných] -e- nadepsáno jinou rukou
335mzdu kúpeného, jehož kúpili sú od synóv izrahelských] pretium appretiati, quem appretiaverunt a filiis Israel lat.
336zavolachu] accusaretur lat.
337kteréhož by chtěli] quem voluissent lat.
338I mějiechu tehdy jednoho vězně] habebat autem tunc vinctum lat.
339Nic] + tibi et lat.
340slove] ſlowe ſlowe rkp.
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).