Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

koli činila a činí, nemá jí žádný v světě člověk z čeho vinu dáti, než jako na mladú, pěknú paní sluší. Daj Pán Buoh jí v tom štěstí, aby se jí vedlo vedlé vuole její a jí ráčil pomoci ot potvorného padúcha, kterýž k ničemuž lidem ani Bohu není. A našich milých panen aby ráčil milý Buoh takových mužuov zprostiti. A ta jistá pěkná paní, jsúci v světě zdráva, [aby]text doplněný editorem[110]Antonín Grund v edici Boccacciovské rozprávky, Praha 1950 na tomto místě doplňuje slovo „aby“ své mladosti a krásy mohla k své vóli užiti, neb jest toho vždycky byla i jest hodna pro své šlechetnosti. Dajž to, Pane Bože, aby ho zbavena byla, čím spieš, tím lépe! Amen.

O jedné krásné paní a urozené i o její chytrosti a opatrnosti své tajné milosti velmi pěkná rozprávka etc.cizojazyčný text

Čas nedávní minul jest, že jedna urozená paní, krású ozdobená i postavú, vysoké mysli a ušlechtilá i opatrná byla nad jiné, jako jest kdy která paní z přirození byla tím obdarována. Kteréž jména nyní jmenovati zanechám, neb ještě muož snad živa býti, mohla by jí snad ta věc zámutek nésti, ješto to nic není, než že by se jí lidé smáli. Ta jistá paní byla z dobrých lidí urozených narozena, avšak proto prostému člověku soukenníku za manželku dána, kdež se jí potom ta věc tak hanebná zdála, že toho nikdy z své mysli spustiti jest nemohla. A tak se jejímu úmyslu zdálo, že žádný muž takového nízkého rodu, by neviem jak bohat byl, hoden jí nebyl, netoliko jí, ale žádné jiné tak urozené paní. A z té příčiny sobě svého muže tak lehce pokládala a žádnú měrú se jí za dostatečného a jí rovného nezdál. Neb vlnu rozdělovati a šechrati, k tomu cívky súkati, na rámy nabíjeti a s těmi, kteříž vlnu předú a mykají, hádky s nimi a své rozmlúvaní míti, že jí to žádnú měrú nemohlo na mysl přijíti, by z takové příčiny měla jeho manželka býti a s ním léhati, leč by již nikterakž tomu odolati nemohla. Protož vzala sobě před se, že raději chce toho hledati, kto by jí k takové lásce urozenější a hodnější byl, nežli ten její muž súkenník. I vzala jest lásku k jednomu mladému a poctivému v najlepších letech. A když ho koli který den neviděla, ten hned potom tu noc spáti jest nemohla. Ale ten poctivý muž paní lásky takové k sobě nic nevěděl ani znal, neb jest byla v tajnosti. Protož paní, kteráž

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).