Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

Rozprávka o jedné pěkné paní, jménem Salomeny, a o jejím velmi netrefném manželu etc.cizojazyčný text

Bylo jednoho zimního času vo masopustě, kterýžto čas lidé bohatí i chudí obecně nad jiné časy veseli bývají, spolu se radujíce jedni s druhými, že mnozí celý rok se viděti nemohú až na ten čas a tu spolu mají utěšení a sobě se zakazují na celý rok, což milosti v světě mladým lidem přísluší. A také toho času i baby některé, netoliko mladé pěkné paní, vesely bývají, nemohú li jináč, ale kožich naruby obrátíce chodí, aby vždy jim směšno bylo. Přihodilo se v jedné krajině k západu slunce na jednom vysokém zámku, kteréhož nepotřebí mi jmenovati, jedna velmi pěkná paní na tom jistém zámku měla jest obydlé své. A ta jistá paní slula Salomena a znamenitého rodu jest byla a mladičká v letech šestnásti neb v sedmnásti. A tak ušlechtilá byla a pěkná, že by bylo o její kráse a zpanilosti a lepotě její mnoho psáti a praviti. Ale nemuož člověk tak mnoho praviti, aby toho více hodna nebyla. Než tak krátce pravím, pokudž já ji znáti mohu, že s každú v světě najpěknější ve všem se srovná. A k tomu, co má pěkná paní lepoty a krásy míti, to vše muož na ní shledati, k tomu ctná, dobrá a milostivá každému, chudému i bohatému. I byla jest ta přepěkná paní jednomu muži dána dosti potvornému a k ní časem velmi netrefnému a k tomu příliš skúpému, ješto on nikda nebyl jest jí hoden vedlé svého řádu a zpuosobu, aby jemu tak vzátcná pěkná paní mladá k jeho vuoli poddána měla býti pro jeho k ní přílišné netrefnosti, kteréž jest jí – bez jejího provinění – okazoval a ji k takové žalosti a smutku připravoval. A tomu jest bylo rozuměti, že jest ji také i jinými věcmi, kteréž příslušejí k manželství, ne velmi dobře opatroval, kdež toliko chlubením a lživými řečmi. Kdež ta pěkná mladá paní to ot něho všecko by byla ráda trpěla, jedné aby ji tak nuzně nechoval a kratochvíle jí poctivé s dobrými lidmi nebránil. To jest ta pěkná paní žádným obyčejem nemohla sobě vymysliti, kudy by jej mohla k tomu přivésti, ani pěknú řečí, ani lísaním, že mi se tak zdá, ktož na světě chce býti trefným člověkem, když by tu pěknú paní a mladú znal, že by ji každý v tom litovati musil a měl pro její trefné a poctivé obyčeje. Dále vám chci

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).