Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

O nevěrných mužích a o ženské chytrosti rozprávka jiná etc.cizojazyčný text

Najmilejší paní a přítelé milí, z některých rozprávek vašich k tomu mě přinucuje, abych vám pověděl o velmi netrefném muži, kterýž své ženě nevěřil, a mnozí z těch, kteříž ženám nevěří, mnějí za to, že jest to velmi dobře a že jim to velmi přísluší a že jich ženám na ně nenie voč žalovati. Jestliže učení lidé každý svuoj zákon tak zachovává, tehdy já také mohu svobodně řéci, že takové paní daleko větčí utrpenie nade všecky zákonníky mají, neb ti závistníci mladých paní životuov jich rušitelé jsú a pilnost mají jejich smrti. Chovají je přes celý týden zamčené, aby opatrovaly čeleď a jiné potřeby v domu, k čemuž ony povolny sú, aby k tomu aspoň v svátek mohly odpočinutí míti, jakož pak s žádostí každý dělný člověk toho žádá a sobě již to za radost pokládá, že v svátek nějaké kratochvíle užive, maje otpočinutí od díla. A tak pak všichni úředníci městčí anebo jiní tím během svátečniech dnuov užívají. Pán Buoh sám, když jest svět stvořil, sedmý den jest otpočíval. A také duchovní zákonové ukazují a zvláštní své dni mají ke cti a chvále Pánu Bohu pro spasenie duší lidských. Takových věcí závistníci žádnú měrú držeti nechtí, než chtí zvlášť na takové dni, aby ještě více domy své zamykali a tam svých paní chovali. A skrze to ty dobré paní ustavičně smutny býti musejí a jak veliký zármutek a žalost jim to přináší, těm to muož vědomo býti, kteréž jsú toho pokúšely. Protož já pravím a to vyznávám, co skrze to mnoho zlého a neužitečného těm mužuom přichází, kteříž bez příčin hodných svým paním nevěří a je ustavičně trápí. Těm jistým paniem za to žádné viny ani kázně nepřikládám, kteráž by paní proti takovému muži nětco zvláštního učinila, ale sluší jí to všem chváliti.

Byl jeden muž v Jevíčku, velmi bohatý kupec na zboží i na penězích. Ten měl velmi pěknú ženu a skrze to a pro její krásu velmi jest jí počal nedóvěřiti, boje se za ni před jinými mužmi, žádné jiné příčiny k ní nemaje, než toliko, že mu se velmi dobře líbila a rád by jí byl všecko dobře udělal. Ale nezdálo se jemu, by jinak lépe mohl opatřiti, než aby ji zamykal. I měl ji, šaty čisté k tomu, klénoty, prsteny a i jiné věci a ona také měla se v tom velmi čistě a ke vší jeho vuoli hotova byla jest. A skrze takovú příčinu

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).