[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<68v69r69v70r70v71r71v72r72v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

placen budu, jedné leč vám mluviti budu aneb v zevenie aneb v umění aneb v proroctví aneb v učení? 1 C14,7 Však které věci bez duše sú hlas vydávajíce, buďto píštělka aneb húsle, jedné leč dadie rozličnost zvukuov, kterak bude věděno to, co se zpievá aneb hude? 1 C14,8 A zajisté vydá li hlas nejistý trúba, kto se připraví k boji? 1 C14,9 Též i vy, nevydáte li jazykem zevného mluvenie, kterak bude věděno to, co se praví? Budete zajisté v povětřie mluviece, 1 C14,10 tak mnoho jakož jest rozličnost jazykuov na tomto světě a nic nenie bez hlasu. 1 C14,11 Protož nebudu li moci znáti hlasu, budu tomu, komuž mluvím, cizozemec, a ten, jenž mluví mně, cizozemec. 1 C14,12 Též i vy, že milovníci ste duchovních věcí, k vzdělání zboru hledajte, abyšte rozmnoženi byli. 1 C14,13 A protož ktož mluví jazykem, modl se, aby vykládal. 1 C14,14 Neb budu li se modliti jazykem, duch muoj modlí se, ale mysl má bez užitka jest. 1 C14,15 Což tehdy jest? Modliti se budu i myslí, zpievati budu duchem, zpievati budu i myslí. 1 C14,16 Jinak die li co dobrého duchem, kto naplní miesto nedouka, kterak die amen na tvé dobrořečenie? Neb ty co pravíš, nevie, 1 C14,17 neb ty zajisté dobře dieky činíš, ale druhý se nevzdělává. 1 C14,18 Dieky činím bohu, že všech vás jazyky mluvím, 1 C14,19 ale v zboru chci radějí pět slov smyslem mým mluviti, abych jiné naučil, nežli deset a tisícuov jazykem.

1 C14,20 Bratřie, neroďte děti býti smysly, ale zlostí maličcí buďte, ale myslí dokonalí buďte. 1 C14,21 Neb v zákoně psáno jest, že v jiných jazyciech a v jiných řečech mluviti budú lidu tomuto, a ani tak uslyšie mne, die pán. 1 C14,22 A tak jazykové nejsú na znamenie věrným, ale nevěrným. A proroctvie ne nevěrným, ale věrným. 1 C14,23 Protož když by se sšel vešken zbor spolu a všickni by jazyky mluvili a všel by mezi ně neumělý aneb nevěrný, však řkú: „Co blázníte?“ 1 C14,24 Pakli by všickni prorokovali a všel by někto nevěrný aneb neumělý, přemožen bývá ode všech, rozsúzen bývá ode všech, 1 C14,25 neb tajemstvie srdce jeho zjevena budú, a tak padna na tvář, modliti se bude bohu vyznávaje, že jistě jest buoh mezi vámi. 1 C14,26 Což tehdy jest, bratřie? Když se scháziete, každý z vás žalm má, učenie má, zjevenie má, jazyk má, vykládanie má. Všecky věci k vzdělání buďte, 1 C14,27 leč jazyky kto mluví, podlé dvú aneb mnoho jakožto skrze tři a po stranách a jeden vykládaj. 1 C14,28 Pakli nebude, vykladač sobě, mlč v zboru, a sobě mluv a bohu. 1 C14,29 Ale prorokové dva aneb třie pravte a jiní rozsuzujte. 1 C14,30 Pakli co jinému bude zjeveno sedíciemu, první mlč. 1 C14,31 Neb muožete všickni jeden po druhém prorokovati, aby se všickni učili a všickni se napomínali. 1 C14,32 A duchové proročstí prorokóm poddáni sú, 1 C14,33 neb nenie buoh rozbroje, ale pokoje, jakož ve všech zbořiech svatých učiní. 1 C14,34 Ženy v zboru mlčte, neb nepřepúštie se jim mluviti, ale poddánu býti, jakož i zákon praví. 1 C14,35 Pakli se co chce učiti, doma mužuov svých tiežte, neb nepodobné jest ženě v zboru mluviti. 1 C14,36 Zdali jest od vás slovo božie pošlo? Aneb k vám samým přišlo? 1 C14,37 Ač kto mní se býti prorokem aneb duchovním, poznaj, které věci píši vám, neb páně sú přikázanie. 1 C14,38 Pakli kto nevie, bude nevěděn. 1 C14,39 Protož, bratřie, milujte prorokovati a mluviti jazyky neroďte brániti, 1 C14,40 a všecky věci poctivě a podlé řádu dějte se mezi vámi.

Kapitola XV.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).