[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<30v31r31v32r32v33r33v34r34v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

byl. L6,48 Podoben jest člověku stavějíciemu duom, jenž kopal hluboko a položil základy na skále. A když se stala povodeň, řítila se řeka na ten duom, a nemohla jím hnúti, neb založen bieše na skále. L6,49 Ale ktož jest slyšal, a nečinil, podoben jest člověku stavějíciemu duom svój na zemi bez základu, na kterýžto řítil se potok, a ihned padl. I stalo se jest domu toho obořenie veliké.“

VII.

L7,1 A když naplni všecka slova svá v uši lida, všel jest do Kafarnaum. L7,2 Ale centurionóv sluha jeden zle se maje, bieše umieraje, jenž jemu bieše drahý. L7,3 A když uslyše o Ježíšovi, posla k němu staršie z Židuov, prose jeho, aby přišel a uzdravil sluhu jeho. L7,4 Tehda oni když přijidechu k Ježíšovi, prosiechu jeho pilně řkúce jemu, že hoden jest, aby mu to dal, L7,5 neb miluje národ náš a školu on nám ustavil. L7,6 A Ježíš jide s nimi, a když již nedaleko bieše od domu, posla k němu centurio přátely řka: „Pane, neroď se truditi, neb nejsem hoden, aby pod střechu mú všel, L7,7 protož i mne samého nemněl sem hodna, abych přišel k tobě. Ale řci slovem, a uzdraven bude sluha mój. L7,8 Neb i já člověk sem, pod mocí ustavený, maje pod sebú rytieře. A diem tomuto: Jdi, a jde. A jinému: Poď, a pójde. A sluze mému: Učiň, a učiní.“ L7,9 To uslyšav Ježíš, divil se jest, a obrátiv se k jdúcím za sebú zástupóm, řekl jest: „Věrně pravi vám, ani v Izraheli tak veliké viery nenalezl sem.“ L7,10 A vrátivše se ti, jenž posláni biechu do domu, nalezli sú sluhu, jenž nedužieše, zdráva.

L7,11 I stalo se jest potom, jdieše Ježíš do města, ješto slove Naim, a jdiechu s ním učedlníci jeho a zástup mnohý. L7,12 A když se přibližováše k bráně města, aj, mrtvý nesen bieše ven, syn jediný matky své, a ta vdova bieše, a zástup města mnohý s ní. L7,13 Kterúžto když uzře pán, milosrdenstvím hnut sa nad ní, řekl jest: „Neroď plakati.“ L7,14 I přistúpil a dotekl se nosidl, a ti, ješto nesiechu, stali sú, i vece: „Mládenče, toběť pravi, vstaň.“ L7,15 A povstav sede, jenž bieše mrtev, a poče mluviti. I da jej mateři jeho. L7,16 I podjala jest všecky bázen, a velebiechu boha řkúce, že prorok veliký vstal mezi námi a že buoh navštievil lid svuoj. L7,17 I vyjide ta řeč po všem Židovstvu i po všie vuokol krajině, L7,18 a zvěstovali sú Janovi učedlníci jeho o těch všech věcech.

L7,19 I povolal dvú z učedlníkuov svých Jan a poslal je k Ježíšovi řka: „Ty li si, jenž přijíti máš, čili jiného čekáme?“ L7,20 A když přijidechu k němu mužie, řekli sú: „Jan Křtitel poslal nás k tobě řka: Ty li si, jenž přijíti máš, čili jiného čakáme?“ L7,21 A v túž hodinu uzdravil jest mnohé od neduhóv a ran i od ďábluov zlých a slepým mnohým dal jest zrak. L7,22 A odpověděv řekl jest jim: „Jdúce kažte Janovi, které ste věci viděli i slyšeli, že slepí vidie, klécaví chodie, malomocní se čistie, hluší slyšie, mrtví vstávají, chudí se čtení zpravují. L7,23 A blahoslavený jest, ktož se nepohorší nade mnú.“ L7,24 A když odjidechu poslové Janovi, poče praviti o Janovi k zástupóm: „Co ste vyšli na púšt viděti, trest li větrem hýbati se? L7,25 Ale co ste vyšli viděti, člověka li měkým rúchem oděného? Aj, kteříž v rúše drahém sú a rozkošném, v domiech králových sú. L7,26 Co ste vyšli viděti: člověka li? Ovšem pravím vám viec než člověka. L7,27 Tentoť jest zajisté, o němž psáno jest. Aj, já posielám anjela mého před tváři tvú, kterýž připraví cestu tvú před tebú. L7,28 Pravi zajisté vám, mezi syny ženskými větší Jana Křtitele prorok

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).