[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

[Generovaný obsah]

bludem Balaamovým pro zisk vylili sú se a zprotivením Chore zahynuli sú. Jud1,12 Tiť sú v krmiech svých poskvrny, hodujíce bez bázni, sami se pasúce, oblakové bez vody, jenž od větróv okolo se točie, stromové podzimní, neužiteční, dvakrát umrlí, z kořen vyvrácení, Jud1,13 vlnobitie ukrutného moře pěny snošujíce své hanby, hvězdy bludné, jimž búře temnosti na věky schovaná jest. Jud1,14 A prorokoval jest o těch sedmi od Adama Enoch řka: Aj, příde pán v svatých tisíciech svých, aby činil súd proti všem a aby trestal všecky nemilostivé ze všech skutkóv nepravostí jich, jimiž neprávě sú Jud1,15 činili, a ze všech věcí tvrdých, kteréž sú mluvili proti němu hřiešníci nemilostiví. Jud1,16 Tiť sú reptáci žalobní podlé žádosti svých chodiece a usta jich pýchú mluvie, poctivé osoby nazývajíc pro užitek tělesný. Jud1,17 Ale vy, najmilejší, pamatujte na slova, kteráž přepověděna sú od apoštoluov pána našeho Jezukrista, Jud1,18 jenž praviechu vám, že v najposlednějšiem času přijdú posmievači podlé svých žádostí mluviece a chodiece ne milostivostí. Jud1,19 Tiť sú, kteříž sami se odlučují, hovadní, ducha nemajíce. Jud1,20 Ale vy, najmilejší, vzdělávajte se sami, najsvětějšie vašie viery, v duchu svatém modléce se, Jud1,21 sami se v milování božiem zachovávajte, čekajíce milosrdenstvie pána našeho Jezukrista k životu věčnému. Jud1,22 A ty zajisté trescete, Jud1,23 ale ony zprošťujte z ohně vytrhujíc. A nad jinými se smilujte v bázni božie, nenávidiece té poskvrněné sukně, ješto jest tělesná. Jud1,24 Tomu pak, jenž mocen jest vás zachovati bez hřiechu a postaviti před obličejem slávy své bez poskvrny v příští pána našeho Jezukrista, Jud1,25 samému bohu, spasiteli našemu, skrze Jezukrista pána našeho, sláva, velebnost, ciesarstvie i moc přede všemi věky i nynie i ve všecky věky věkóv, amen.

ProlPočíná se předmluva v knihu Zjevení svatého Jana

„Všickni, ktož chtie milostivě živi býti v Kristu Ježíši,“ jakož die apoštol, „protivenstvie trpěti budú“ podlé onoho písma: „Synu, přistúpě k službě božie, stój v spravedlnosti a v bázni a připrav duši svú ku pokušení.“ Neb pokušenie jest život člověčí na zemi. Ale aby věrní v těch pokušeních nezhynuli, těší je pán a potvrzuje řka: „S vámi sem až do skonánie světa“ a „Neroď se báti, maličké stádce.“ Nad to pak vida bóh otec zamúcenie, kteráž trpěti mějieše cierkev, od apoštolóv založená na skále, Kristovi, aby méně se jich bála, zpósobil jest spolu i s synem i s duchem svatým, aby je zjevil. I zevila jest jej všecka trojice svatá Kristu podlé člověčenstvie a Kristus Janovi skrze anjela, Jan cierkvi, o kterémž zevení tyto kniehy jest složil. Protož kniha tato Apokalypsis, to jest Zevenie slove, neb tu sepsány sú ty věci, kteréž bóh zevil Janovi a Jan cierkvi, to jest kterak mnohé věci cierkve měla trpěti v času prvotniem a nynie trpí a v posledniech časiech Antikristových trpěti má. Když tak veliké bude zamúcenie, že by to mohlo býti, také volení pohnuli by se. A které odplaty za ta zamúcenie i nynie i v budúciem věku má přijieti, aby kteréž oznámené muky strašie, zaslíbené odplaty obveselily.

Protož tato kniha mezi jinými knihami nového zákona jménem proroctvie jmenuje se, kteréž jiných proroctví jest vyšie. Nebo jakož Nový zákon předkládá se

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).