[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

[Generovaný obsah]

nenávidí bratra svého, vražedlník jest. A viete, že každý vražedlník nemá života věčného. 1 J3,16 Potom sme poznali lásku boží, že on duši svú za nás položil, i my máme duše své za bratřie naše klásti. 1 J3,17 Ktož by měl statek světa tohoto a uzřel li by bratra svého, an núzi trpí, a zavřel by třeva svá od něho, kterak láska božie v něm přebývá? 1 J3,18 Synáčkové moji, nemilujme slovem ani jazykem, ale skutkem a pravdú. 1 J3,19 V tom poznáváme, že z pravdy sme, a před obličeje jeho napomínati budem srdce vaše. 1 J3,20 Neb ač tresce nás srdce naše, větší jest buoh srdce našeho a zná všecky věci. 1 J3,21 Najmilejší, ač srdce naše netresce nás, doúfanie máme k bohu 1 J3,22 a což koli prositi budem, vezmem od něho, neb přikázanie jeho ostřieháme a ty věci, kteréž libé sú, před ním činíme. 1 J3,23 A totoť jest přikázanie jeho, abychom věřili ve jméno syna jeho Jezukrista, abychom se milovali vespolek, jakož dal nám přikázanie. 1 J3,24 A ktož zachovává přikázanie jeho, v něm přebývá a on v něm. A v tom věříme, že přebývá v nás z ducha, kteréhož dal nám.

Kapitola IIII.

1 J4,1 Najmilejší, neroďte všelikému duchu věřiti, ale zkuste duchóv, sú li z boha. Neb mnozí falešní proroci vyšli sú na svět. 1 J4,2 V tomto poznán bývá duch boží: každý duch, kterýž vyznává Jezukrista, že jest v těle přišel, z boha jest. 1 J4,3 A každý duch, kterýž dělí Ježíše, z boha nenie, a ten jest antikrist, o němž ste slyšeli, že má přijíti, a nynie již na světě jest. 1 J4,4 Vy z boha ste, synáčkové, a přemohli ste jeho, neb větší jest ten, jenž v vás přebývá, než ten, jenž na světě jest. 1 J4,5 Oni z světa sú, protož o světu mluvie a svět jich poslúchá. 1 J4,6 My z boha jsme, ktož zná boha, slyší nás, ale ktož nenie z boha, ten neslyší nás. V tom poznáváme ducha pravdy a ducha bludu. 1 J4,7 Najmilejší, milujeme li se vespolek, neb láska z boha jest a každý, 1 J4,8 ktož miluje, z boha urozen jest a zná boha, neb bóh láska jest. 1 J4,9 V tom se ukázala láska božie v nás, že syna svého jednorozeného poslal buoh na tento svět, abychom živi byli skrze něho. 1 J4,10 V tom jest láska, ne jako bychom my milovali boha, ale že on prvé miloval nás a poslal syna svého slitovánie za hřiechy naše. 1 J4,11 Najmilejší, poněvaž bóh miloval nás, i my máme jeden druhého milovati. 1 J4,12 Boha žádný neviděl jest nikdy, budem li se milovati vespolek, bóh v nás přebývá a láska jeho dokonalá jest v nás. 1 J4,13 V tom poznáváme, že v něm přebýváme a on v nás, neb z ducha svého dal jest nám, 1 J4,14 a my viděli sme a svědčíme, že otec poslal syna svého, spasitele světa. 1 J4,15 Ktož koli vyzná, že Ježíš jest syn boží, bóh v něm přebývá a on v bohu. 1 J4,16 A my poznali sme a věříme lásce, kterúž má bóh v nás. Buoh láska jest a ktož v lásce přebývá, v bohu přebývá a bóh v něm. 1 J4,17 V tom dokonalá jest láska božie s námi, abychom doúfanie měli ve dni súdném, že jakož on jest, i my sme na tomto světě. 1 J4,18 Bázen nenie v lásce, ale dokonalá láska ven vypúštie bázen. Neb bázen muku má, a ktož se bojí, nenie dokonalý v lásce. 1 J4,19 Protož my milujme boha, neb on prvé miloval jest nás. 1 J4,20 Die li kto, že: „Boha miluji“, a bratra svého nenávidí, lhář jest, neb ktož nemiluje bratra svého, kteréhož vidí boha, kteréhož nevidí, kterak móž milovati? 1 J4,21 A toto přikázanie máme od boha, aby ktož miluje boha, miloval i bratra svého.

Pátá

1 J5,1 Každý, ktož věří, že Ježíš

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).