[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

[Generovaný obsah]

první anděl trúbú zatrúbil i staly sú se krúpy a oheň spolu smiešený ve krvi a puštěno jest na zemi. A třetie částka dřievie shořala jest a všecko seno zelené spáleno jest. Ap8,8 Druhý pak anděl trúbú zatrúbil, a aj, jakžto hora veliká hořéci ohněm puštěna jest do moře i učiněna jest třetie částka moře krev Ap8,9 a umřela třetie částka stvořenie, kteréž mělo duše v moři. A třetie částka lodí zahynula jest. Ap8,10 A třetí anděl trúbú zatrúbil, i spadla jest s nebe hvězda veliká, hořéci jako pochodně, a spadla v třetí částku řek a v studnice vod. Ap8,11 A jméno hvězdy slove Pelyněk, i učiněna jest třetie stránka vod v pelyněk a mnozí z lidí zemřeli sú od vod, neb hořké učiněny sú. Ap8,12 A čtvrtý anděl trúbú zatrúbil, i uražena jest třetie stránka slunce a třetie stránka měsiece a třetie stránka hvězd, tak že se zatměla třetie stránka jich a třetie stránka dne nesvietila a noci též. Ap8,13 I viděl sem a slyšel sem hlas jedné orlice letície po prostředku nebe řkúcie hlasem velikým: „Běda, běda přebývajícím na zemi o jiných hlasiech tří andělóv, jenž trúbú trúbiti mějiechu!“

Kapitola IX.

Ap9,1 A pátý anděl trúbú zatrúbil, i viděl sem, ano hvězda s nebe spadla na zemi a dán jest jie klíč od jámy propasti. Ap9,2 I otevřela jámu propasti jako dým z peci veliké i zatmělo se jest slunce a povětřie od dýmu propasti. Ap9,3 A z toho dýmu propasti vyšly sú kobylky na zemi a dána jest jim moc, jakož mají moc štírové zemští. Ap9,4 I přikázáno jest jim, aby neuráželi sena země ani všeliké věci zelené, ani všelikého dřeva, jedno toliko lidi, ješto nemají znamenie božieho na čelech svých. Ap9,5 A řečeno jest jim, aby nezabíjeli jich, ale aby mučeni byli za pět měsiecóv a mučenie jich jako mučenie štíra, když uštne člověka. Ap9,6 A v těch dnech hledati budú lidé smrti, a nenaleznú jie, a žádati budú umřieti, a smrt uteče od nich. Ap9,7 A podobenstvie kobylek podobné koňóm připraveným k boji a na hlavách jich jakžto koruny podobné zlatu a tváři jich jako tváři lidské. Ap9,8 A měli sú vlasy jako vlasy ženské a zubové jich zubové lvóv biechu Ap9,9 a měli sú pancieře jako pancieře železné. A hlas křídel jich jako hlas vozóv koní mnohých běžících do boje. Ap9,10 A měli ocasy podobné štíróm a žehadla byla v ocasech jich a moc jich bieše škoditi lidem za pět měsiecóv. Ap9,11 A měli sú nad sebú krále anděla propasti, jemuž jméno židovsky Abadon, ale řecky Apolion a latině maje jméno Vyplenitel. Ap9,12 Jedna bieda odešla, a aj, přijdú ještě dvě biedě.

Ap9,13 Potom i šestý anděl trúbú zatrúbil, i slyšal sem hlas jeden ze čtyř rohóv oltáře zlatého, jenž jest před očima božíma, Ap9,14 řkúci šestému andělu, jenž mějieše trúby: „Rozvěž čtyři anděly, kteříž svázáni sú, v řece veliké Eufraten.“ Ap9,15 I rozvázáni sú čtyřie andělové, jenž biechu připraveni k hodině a ke dni, měsieci a roku, aby zbili třetí částku lidí. Ap9,16 A počet jezdeckého zástupu dvadcetikrát tisíce krát deset tisícóv, i slyšal sem počet jich Ap9,17 a tak viděl sem koně u vidění. A ti, jenž sediechu na nich, měli sú pancieře ohnivé a modré a sirné a hlavy jich biechu jako hlavy lvové a z úst jich vycházieše dým, oheň a síra. Ap9,18 A od těch tří ran zbita jest třetie stránka lidí od ohně i od dýmu a od síry, ješto pocháziechu z úst jich. Ap9,19 Neb moc koňuov v ocasiech jich jest i v ustech jich, neb ocasové jich podobni hadóm, majíce

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).