[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

[Generovaný obsah]

korábu alexandrinském, kterýž na ostrově bieše přes zimu, na němž bieše znamenité znamenie Kastrorum. A28,12 A když sme přišli do toho města Syrakuzam, přebyli sme tu za tři dni. A28,13 A odtud plaviece se přišli sme do Regium. A po jednom dni když vějieše vietr s poledne, druhého dne přišli sme do Puteleos. A28,14 Kdežto nalezše bratřie, proseni sme, abychom tu u nich ostali za sedm dní, a tak přišli sme do Říma. A28,15 A odtud když uslyšechu bratřie, vyběhli sú proti nám až k trhu Apí a do tří krčem. Kteréž když uzře Pavel, dieky učiniv bohu, přijal jest doúfanie.

A28,16 A když přijidechom do Říma, přepuštěno jest Pavlovi bydliti samému s rytieřem, jenž ho ostřieháše. A28,17 A po třetiem dni svolal jest prvnie z Židóv, a když se sešli, pravil jest k nim: „Já, mužie, bratřie! Nic neučiniv proti lidu ani proti obyčeji otcovskému, svázán sa v Jeruzalémě, dán sem v ruce Římanóm. A28,18 Kteřížto když sú o mně ztázali, chtiechu mě propustiti, protože by vina smrti žádná na mně nebyla. A28,19 Ale když Židé odmlúváchu, připuzen sem odvolati se k ciesaři. Ne jako bych co měl proti lidu mému žalovati, ale abych svój život od smrti zachoval. A28,20 Protož pro tu příčinu prosil sem, abych vás viděl a s vámi mluvil, neb pro naději Izrahelovu svázán sem tiemto řetězem.“ A28,21 Tehda oni řekli sú k němu: „My sme ani listóv přijali o tobě z Židovstva, ani přišed kto z bratří zvěstoval nám aneb mluvil co o tobě zlého. A28,22 Ale prosíme od tebe slyšeti, které věci smyslíš, neb o této rotě známo jest nám, že všudy se jie odmlúvá.“

A28,23 A když jemu uložichu den, přišli sú k němu do hospody mnozí, jimž vykládáše, svědče o království božiem a radě jim o Ježíšovi z zákona Mojžiešova a z prorokóv od jitra až do večera. A28,24 A někteří věřili sú těm věcem, kteréž se praviechu, a někteří nevěřiechu. A28,25 Protož když mezi sebú nebiechu povolni, rozcházeli sú se. Tehda vece Pavel jedno slovo: A28,26 „Že dobře duch svatý mluvil jest skrze Izaiáše proroka k otcóm našim řka: Jdi k lidu tomuto a rci jim: Uchem slyšeti budete, a nesrozomiete a vidúce viděti, a neprozříte, A28,27 neb ztučnělo jest srdce lidu tohoto a ušima těžce slyšeli sú a oči své zavřeli. Aby snad neviděli očima a neslyšeli ušima a srdcem nesrozoměli a neobrátili se, abych je uzdravil. A28,28 Protož známo buď vám, že pohanóm posláno jest toto spasenie božie a oni slyšeti budú.“ A28,29 A když to povědě, vyšli sú od něho Židé, velikú mezi sebú majíc pohádku. A28,30 I ostal jest Pavel přes celé dvě létě v svém provození na hospodě a přijímáše všecky, kteříž přicháziechu k němu, A28,31 káže královstvie božie a uče ty věci, kteréž sú o pánu Jezukristovi se vším doúfaním bez zabráněnie.

ProlPředmluva v kanoniku svatého Jakuba, apoštola božieho

Nenie taký řád u Řekóv, jenž pravě smyslé a viery pravé následují sedmi epištol, ješto kanoniky slovú, jakož v latinských knihách se nalézá; aby že Petr jest první v řádu mezi apoštoly, prvnie také byly jeho epištoly v řádu jiných. Ale jakož sme dávno evanjelisty k pravidlu pravdy opravili, tak tyto epištoly s boží pomocí jich řádu vlastniemu sme navrátili. Jestiť zajisté prvnie z nich jedna Jakubova, dvě Petrově, tři Janovy a Judova jedna, kteréž když by, jakož sú od nich složeny, tak také v latinskú řeč věrně od vykladačóv byly obráceny, ani by pochybovánie čtúcím učinili, ani by řeči rozličnost proti sobě odporná byla. Zvláště v onom městě,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).