[Bible Bočkova, Markovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 239r–249v. Editoři Batka, Ondřej, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

býti diete?“ Odpověděv Petr vece jemu: „Ty jsi Kristus.“ Mc8,30 I pohrozil jest jim, aby ižádnému nepravili o něm.

Mc8,31 I poče je učiti, že musie syn člověka mnoho trpěti a potupen býti od starších a od najvyšších kněží a mistróv a zabit býti a po třech dnech z mrtvých vstáti. Mc8,32 A zjevně mluvieše slovo. A jav se ho Petr, poče ho kárati. Mc8,33 A on obrátiv se a vida učedlníky své, pohrozil jest Petrovi řka: „Jdi po mně, satane, neb nesmyslíš to, co jest božieho, ale to, co jest lidského.“

Mc8,34 A povolav zástupu s učedlníky svými, řekl: „Chce li kto po mně jíti, zapři samého sebe a vezmi kříž svój a následuj mne. Mc8,35 Neb bude li kto chtieti duši svú spasenu učiniti, ztratí ji. Pakli kto ztratí duši svú pro mě a pro čtenie, spasenu ji učiní. Mc8,36 I co bude platno člověku, by vešken svět získal, a své duši uškodil by? Mc8,37 Anebo co dá člověk otměnú za duši [svú]text doplněný editorem[152]svú] sua lat.? Mc8,38 Nebo ktož mě vyzná a slova má v tomto pokolení cizoložném a hřiešném, i syn člověka vyzná ho, když příde v oslavě otce svého s anjely svými.“ Mc8,39 I vece jim: „Věrně pravi vám, že sú někteří s tuto stojících, kteřížto neokusie smrti, až uzřie králevstvie boha přicházějícieho v moci.“

IX. kapitola

Mc9,1 A po šesti dnech poje Ježíš Petra a Jakuba a Jana i vede je na huoru velikú súkromě samy i proměni se před nimi. Mc9,2 A stalo se jest rúcho jeho stkvúcie a jasné přieliš jako snieh, a jakéhož barvieř na zemi nemóž biela učiniti. Mc9,3 I zjevi se jim Eliáš i s Mojžiešem a biechu mluviece s Ježíšem. Mc9,4 A odpověděv Petr, vece Ježíšovi: „Mistře, dobré jest zde nám býti. Učiňme tuto tři stany: tobě jeden a Mojžiešovi jeden a Eliášovi jeden.“ Mc9,5 Neb nevědieše, co by řekl, neb biechu se strachem zžesli. Mc9,6 I sta sě oblak zastěnijící je a přijide hlas z uoblaka řka: „Tentoť jest syn mój najmilejší, poslúchajte ho.“ Mc9,7 A ihned obezřevše se, ižádného viece neviděli, jedné Ježíše toliko s sebú. Mc9,8 A když stupováchu s hory, přikáza jim, aby ižádnému to, co sú viděli, nepravili, jeliž syn člověka z mrtvých vstane. Mc9,9 I zadržechu slovo u sebe tiežíce se, co by bylo, když z mrtvých vstane. Mc9,10 I tázáchu ho řkúce: „Což tehdy pravie zákonníci a mistři, že by Eliáš dřieve musěl přijíti?“ Mc9,11 A on odpověděv, vece jim: „Eliáš když příde, teprv navrátí všěcko. A kterak jest psáno o synu člověčiem, že mnoho má trpěti a potupen býti? Mc9,12 Ale pravi vám, že Eliáš jest přišel a učinili sú jemu, což sú kolivěk chtěli, jakož psáno jest o něm.“

Mc9,13 A přišed k učedlníkóm svým, uzře zástup veliký podlé nich a mistři, ani otázku činie s nimi. Mc9,14 A ihned vešken lid uzřev Ježíše, divil se jest a báchu se a předběhujíce pozdravováchu jeho. Mc9,15 I otáza jich: „Co mezi sebú tiežete?“ Mc9,16 A odpověděv jeden z zástupu, vece: „Mistře, přinesl sem syna mého k tobě, an má ducha němého, Mc9,17 jenž kdež kolivěk jej pochopí, o zemi jím udeří a zsliní a zuby zskřípí a schne. A řekl sem učedlníkóm tvým, aby jej vyvrhli, a nemohli sú.“ Mc9,18 A on odpověděv, vece jim: „Ó národe zlý a nevěrný, kterak dlúho u vás budu? Dokavad vás trpěti budu? Přineste jej ke mně.“ Mc9,19 I přinesechu ho. A když jej uzře, ihned duch zamúti jej, a udeřiv sebú o zemi, kácieše se slině. Mc9,20 I otáza otce [jeho]text doplněný editorem[162]jeho] eius lat.: „Kterak mnoho času jest, jakž se jemu to přihodilo?“ A on vece: „Od dětinstva.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).