[Bible Bočkova, Markovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 239r–249v. Editoři Batka, Ondřej, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<247r247v248r248v249r249v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

bičovaného, aby byl ukřižován.

Mc15,16 Tehdy rytieři vedechu jej vnitř do domu radného a svolachu všecku zběř Mc15,17 i oblečechu jej v zlatohlav a vložichu jemu spletše korunu trnovú. Mc15,18 I počechu ho pozdravovati řkúce: „Zdráv, králi židovský!“ Mc15,19 A tepiechu hlavu jeho trestí a pliváchu na něho, a kladúce kolena, klaniechu se jemu. Mc15,20 A když se jemu posmievachu, svlekli sú s něho zlatohlav i oblečechu jej v rúcho jeho i vyvedechu jej, aby ho ukřižovali.

Mc15,21 I přinutichu, an pominuje, jednoho, Šimona Cyronenského, jdúcieho ze vsi, otce Alexandra a Rufa, aby nesl kříž jeho. Mc15,22 I přivedechu ho na miesto Golgata, jenž se vykládá Miesto popravné. Mc15,23 I dachu jemu píti víno s myrrú, a nepřijal. Mc15,24 A ukřižovavše jej, rozdělichu rúcho jeho, mecíce los o ně, kto by co vzal. Mc15,25 A bieše hodina třetie a ukřižovachu jej. Mc15,26 A bieše znamenie viny jeho napsáno: Král židovský. Mc15,27 A s ním ukřižovali sú dva lotry, jednoho na pravici a druhého na levici jeho. Mc15,28 I naplněno jest písmo, jenž die: A s nepravým domněn jest. Mc15,29 A chodiece mimo něho, porúháchu se jemu, hýbajíce hlavami svými a řkúce: „[Vach, jenž]text doplněný editorem[303]Vach, jenž] Vah! qui lat. kazíš chrám boží a po třech dnech zasě ustavuješ, Mc15,30 spas sě samého, stup s kříže!“ Mc15,31 Takež i najvyšší kněžie posmievajíce se, jeden k druhému s mistry praviechu: „Jiné jest uzdravoval, samého sebe nemóž uzdraviti. Mc15,32 Kristus, král židovský jest, nechť stúpí nynie s kříže, ať uzříme [a uvěříme]text doplněný editorem[305]a uvěříme] et credamus lat..“ A ta, ješto s ním ukřižována biešta, haniešta ho.

Mc15,33 A když by šestá hodina, staly se tmy na všicku zemi až do hodiny deváté. Mc15,34 A v hodinu devátú zvola Ježíš hlasem velikým [řka]text doplněný editorem[307]řka] dicens lat.: „Eloy, eloy, lamazabatany?“, jenž se vykládá: „Bože mój, bože mój, i co si opustil mne?“ Mc15,35 A někteří z těch, ješto okolo stojiechu, slyšiece, praviechu: „Aj, Eliáše volá.“ Mc15,36 A běžev jeden, naplniv húbu octem a vloživ na trest, nápoj dáváše jemu řka: „Nechte, vizme, příde liť Eliáš k sazení jeho.“ Mc15,37 A Ježíš vypustiv hlas veliký, vzdeše.

Mc15,38 A opona se chrámová rozedře na dvé od vrchu až dolóv. Mc15,39 A vida centurio, jenž proti tomu stáše, že tak volaje zdechl jest, vece: „Zajisté člověk tento syn boží bieše.“

Mc15,40 A biechu tu ženy zdaleka patřiece, mezi nimižto bieše Maria Magdalena a Maria Jakuba menšieho a Jozefa mátě a Salomé. Mc15,41 A když bieše v Galilei, následováchu ho a přisluhováchu jemu, i jiné mnohé, kteréžto biechu s ním spolu vstúpily do Jeruzaléma. Mc15,42 A když již bieše večer, že bieše pátek, jenž jest před sobotú, Mc15,43 i přijide Jozef od Arimatie, šlechtic, dvořenín, neb i on bieše čekaje královstvie božieho, i směle jide k Pilátovi a poprosi těla Ježíšova. Mc15,44 A Pilát se podivi, již li by umřel. A povolav centuriona, otáza [jeho]text doplněný editorem[312]jeho] eum lat., nemá var., již li by umřel. Mc15,45 A když pozna od centuriona, dal jest tělo Jozefovi. Mc15,46 A Jozef kúpiv plátna a složiv jej, uvinuv v plátno, i položi ho v hrob, jenž bieše vytesán z kamene, a přivalil jest kámen ke dveřóm hrobovým.

Kapitola XVI.

Mc15,47 A Maria Magdalena a Maria Jozefova přihlédášta, kde by byl položen. Mc16,1 A když bieše minula sobota, Maria Magdalena a Maria Jakubova a Salomé

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).