[Bible Bočkova, Markovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 239r–249v. Editoři Batka, Ondřej, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<239r239v240r240v241r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

A počíná se čtenie svatého Marka

Kapitola I.

Mc1,1 Počátek čtenie pána Jezukrista, syna božieho. Mc1,2 Jakož psáno jest v Izaiášovi proroku: Aj, já posielám anjela mého před tváří tvú, jenž připraví cestu tvú před tebú. Mc1,3 Hlas volajícieho na púšti: Připravte cestu pána, pravé čiňte stezky jeho. Mc1,4 Byl jest Jan na púšti, křtě a káže křest pokánie na odpuštěnie hřiechóv. Mc1,5 I vycházieše k němu všěcka židovská vlast i všichni Jeruzalémští i křtiechu se od něho v Jordáně, vyznávajíce hřiechy své. Mc1,6 A bíše Jan oděn srstmi velblúdovými a pás kožený u ledví jeho a zelinu a med lesní jedieše. Mc1,7 A kázáše řka: „Přijde silnější [mne]text doplněný editorem[4]mne] me lat. po mně, jehož nejsem přiklekna hoden rozvázati řemének obuvi jeho. Mc1,8 Já sem křtil vás u vodě, ale on bude vás křtíti duchem svatým.“

Mc1,9 I sta se ve dnech těch, přijide Ježíš od Nazareta galilejského i křtil se jest od Jana v Jordáně. Mc1,10 A inhed vystúpiv z vody, uzře otevřená nebesa a ducha svatého jakožto holubici sstupujícieho a přebývajícieho na něm. Mc1,11 A hlas stal se jest z nebes: „Ty si syn mój milý, v tobě sem se slíbil.“

Mc1,12 A inhed duch vyhnal ho na púšť. Mc1,13 A bieše čtyřidceti dní a čtyřidceti nocí a pokúšěn jest od satana. A bieše s hovady a anjelové slúžiechu jemu.

Mc1,14 A když zrazen by Jan, přijide Ježíš do Galilee, káže čtenie

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).