[Bible Bočkova, Markovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 239r–249v. Editoři Batka, Ondřej, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<247v248r248v249r249v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Salomé kúpichu masti, aby přijdúc zmazaly ho. Mc16,2 Ale velmě ráno jeden den po sobotě přišly sú k hrobu, ano již vyšlo slunce. Mc16,3 A řekly sú jedna k druhé: „Kdo odvalí nám kámen od dveří hroba?“ Mc16,4 A vzhlédše uzřechu odvalený kámen. A bieše veliký velmě. Mc16,5 A všedše v hrob, uzřechu mládence sedícieho na pravicech, oblečeného rúchem bielým, i lekly sú se. Mc16,6 A on vece jim: „Neroďte se báti! Ježíše hledáte Nazaretského ukřižovaného, vstalť jest, nenieť zde. Aj, miesto, kde položili sú ho. Mc16,7 Ale jdúce povězte učedlníkóm jeho a Petrovi, že předejde vás do Galilee. Tu ho uzříte, jakož řekl jest vám.“ Mc16,8 A ony vyšedše, běžiechu od hrobu, neb je bieše napadl strach a hróza, a žádnému ničehož nepraviechu, neb se bojiechu.

Mc16,9 A vstav Ježíš ráno u první sobotu, ukáza se najprve Mariji Magdaleně, z niežto bieše vyvrhl sedm diáblóv. Mc16,10 A ona šedši, zvěstova těm, ješto s ním biechu, lkajícím a plačícím. Mc16,11 A oni slyševše, že by živ byl a že by od nie byl viděn, nevěřili sú.

Mc16,12 Potom pak dvěma z nich chodícím [ukázal sě jest v jiné tváři, jdúcím]text doplněný editorem[318]ukázal sě jest v jiné tváři, jdúcím] ostensus est in alia effigie, euntibus lat. do vsi. Mc16,13 A oni pak šedše, pověděli jim, aniž těm věřili sú. Mc16,14 Pak najposléze, když jich stolilo jedenádct, ukáza se jim Ježíš a káral nevěru jich a tvrdost srdce, že těm, kteříž sú viděli jej, an vstal, nevěřili sú. Mc16,15 I řekl jest jim: „Jdúce po všem světě, kažte čtenie všemu stvoření. Mc16,16 Ktož uvěří a pokřtěn bude, spasen bude. Ale kto neuvěří, zatracen bude. Mc16,17 A znamenie ti, kteříž uvěřie, tato budú mieti: Ve jméno mé diábly budú vymietati, jazyky budú mluviti novými, Mc16,18 hady budú bráti, a ač by jedovatého co pili, nebude jim škoditi. Na nemocné ruce budú klásti a dobře se budú mieti.“

Mc16,19 A pán zajisté Ježíš, [kdy]text doplněný editorem[321]kdy] postquam lat. odmluvil jim, vzat jest do nebe i sedí na pravicech boha. Mc16,20 A oni šedše, kázali sú všudy s pomocí páně a řeči potvrzujíc potomními znameními.

Skonává sě čtenie svatého Marka

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).