Kabátník, Martin: Cesta z Čech do Jeruzaléma a Ejipta Martina Kabátníka z Litomyšle

Litomyšl: Alexandr Oujezdecký (Plzeňský), 1542. Královská knihovna (Kungliga biblioteket) (Stockholm, Švédsko), sign. Teol. Reform. Luther 173 Dd, A1r–N4v. Editor Vajdlová, Miloslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Ja[B1r]číslo strany rukopisukož se mnozí na turecskou vieru dávají, což sem rozuměti mohł, že najviec proto, aby peněz dosti měli. Jakož sem jednoho viděł i znał, kterýž při tom času, když sem tam był, dał se obřezovati a přijał vieru jich, proto sem nemohł znáti, by co lepší był než jako prvé, i zuostał jest u nich.

V Konstantýnopoli jest hrad nad samým mořem vzděłaný dosti nákładně a v ohradě jest veliký a na prostřední veliké hoře leží. A hned pod samou horou schází se Biełé moře s Červeným mořem a žádný koráb, kterýž od Benátek płyne, nemůž jinudy płynouti než pod hrad císařský. Také císař turecský na tom hradě dvorem jest ustavičně.

Turecský císař jest pán veliký a velmi bohatý na střiebro, nebo u jeho dvoru vždycky děłají z samého střiebra peníze aspry a každý den obyčej mají płatiti svým žołdnéřom jenčářom, tak jich jazykem jim řiekají. A płatí jim rozdielně, jakž na kom vidí a jakž kto zasłuhuje. Některý má słužby zapsáno sto aspruo za den a některý puoł druhé[B1v]číslo strany rukopisuho sta, některý 60, některý 30, některý 20. A to jest skoro obecně u něho płatiti po 20 najnižším słužebníkom jako v Čechách nádvorníku nebo dělnému pachołku, ješto takový nic s vojnou činiti nemá, a již pak najšpatnějšímu słužebníku jako nádennímu pachołku po 4 asprách. A aspra płatí jako zde čtyři bíłé peníze.

V Konstantýnopoli jest lázně veliká velmi a diełem čistým uděłaná, v těchto zemích jazyka našeho nesłýchaná, mnohem viece nevídaná. A v té łázni jest komuorek velmi mnoho na vše strany, že v nich zbłúdí čłověk a neuhodí do obecné łázně. A do té každé komuorky, do které chce, muož vjíti a zmýti se po vóli, v některé se také tří neb čtyří społu myjí. A do té každé komuorky aneb łázničky teče voda tepłá a studená. Svrchnic v nich žádných nenie než łavice, na kterýchž sedají, a ty sou z čistého mramoru uděłány. Jestliže se chceš zhřieti, tehdy lehni na podłaze, pakliť jest horko, sedni na łavici a deštičky pod nohy podłož k tomu

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).