Kabátník, Martin: Cesta z Čech do Jeruzaléma a Ejipta Martina Kabátníka z Litomyšle

Litomyšl: Alexandr Oujezdecký (Plzeňský), 1542. Královská knihovna (Kungliga biblioteket) (Stockholm, Švédsko), sign. Teol. Reform. Luther 173 Dd, A1r–N4v. Editor Vajdlová, Miloslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

kra[A3v]číslo strany rukopisujiny vłasské i fraňkrajské etc.cizojazyčný text

Tento pak Martin Kabátník, že jest był čłověk velmi přívětivý a libých rozprávek, žádán jsa od mnohých lidí, aby zpuosob krajin, měst, lidí, jak tam na té cestě spatřił, i svých příhod, jak se mu na ní vedło (o čemž jim často vypravovał), vypsał. I učinił jest to k žádosti jich a jim i nám nevědomých věcí žádostivých k vědění jistou vědomost pozuostavił.

Protož ty, miłý čtenáři, znaje tohoto muže hodného viery, tiem jistějí zvěděti muožeš o zpousobu dalekých krajin, tyto kniežky přehlédaje, nevažiž tehdy sobě jich koupiti, neb tak za to mám, že toho nebudeš pykati. Měj se dobře.

[A4r]číslo strany rukopisu

Cesta z Čech do Jeruzaléma bratra Martina Kabátníka z Lítomyšle

Ktož by chtěl jeti anebo jíti bez vod a bez moře, kudy sem já jeł a šeł z země české z Lítomyšle přes zemi moravskou a slézskou až do Krakova, jest cesta snadná. Potom se bráti do Lvova, jest mil 60. To město jest v russké zemi. Potom ze Lvova do vałasské země do města Sočavy. Od Sočavy k Dunaji 60 mil počítají. Od Dunaje přes zemi turecskou jest jeti přes hory veliké a přes pouště dłouhé, někde také města i vsi na cestách se nalézají, ale řiedko ve mnoha míléch jedno od druhého. Od Dunaje jeli sme tři ne[A4v]číslo strany rukopisuděle, než v počtu mil neviem, co je, neb se již od Dunaje míle nečtou.

Když sme do Konstantýnopole přijeli, viděł sem město veliké, a což sem rozuměł s jinými, kteříž sou Prahy svědomi byli, že se nám veliké zdáło jako tři Prahy, než já pravím, že spieše jest větší. Než ti, kteříž se mnou byli, je ohledujíce a spatřujíce pravili, že jest ještě většie než tři Prahy.

V Konstantýnopoli v tom městě najde lidi rozličných věr a jazykuo a ta každá viera nebo jednota mají své kosteły a zprávce: Řekové, Římané, Turci, židé, a každé té jednoty jest velmi mnoho, však Turkuov najviece a židuov. Turci kostełuo mají mnoho svých, než žádný žid ani křesťan do něho nechoď, leč by jich vieru chtěł přijíti a obřezati se dáti. Tehdy každého takového Turci přijmou a k němu se přívětivě mají, łásku k němu okazujíc, jemu peníze a jiné potřeby a pomoci činíc, jakž kto k němu miłost má, tak se i dary k němu ukazuje. Ja[B1r]číslo strany rukopisukož

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).