Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[98v]číslo strany rukopisuby Kristovo břiemě bylo. Pochotnějie by bylo milostí jako jhem spřieci sě s Kristem, nežli sě milostí spřieci s tiemto světem. Ó, kakť těžce pyšni, hrdí podlé světa trpí hrdého protiv sobě! A zdali jest lehko srdci hněvivému, aneb kteréž závist mučí? Aniť jest lakomstvu slúžiti lehko. A obžerná lakota zdali těžkosti neučiní? Ano dějí lékaři, ež viece jich ztepe než meč. A hubené smilstvo nestydaté cti zbavuje, žalost přivodí. A kto by početl všicku těžkost těch břemene, ješto ulehli milostí k tomuto světu! Co j’ mezi nimi neupřiemosti, nevěry, lsti, dalekých úkladóv! Co jinakého ukázanie, nežli j’ v srdci – mienímť tak dobře mnichy neb jeptišky, jako i jiné, když milují ty světské věci – a co lopoty a práce, sbožie dobývajíc nebo přátel, co strachu za ztrátu obého toho! A pak najposlé jiné skonánie nalézá člověk mnohokrát na světě, než se j’ nadál, by sobě přivedl, a po těžké práci odpočinutie nenalezne i jednoho! Ale strach božieho hněvu pro také marnosti pracovati! Ale ktož by byl pokorný srdcem a sklidný a věrně, upřiemě přída ku Pánu Kristu, připřeha sě k němu jako jhem milosti, vzal[cs]vzal] a wzal[55]zjevně chybný zápis břiemě jeho na se – pravdu, vieru a šlechetnost –: lehčejšie by vzal břiemě, než jest břiemě tohoto světa milovníkóv a milovnic. A to jho milosti s ním jedné svú pochotností oblehčilo by těžkost břemene, a on by pomohl nésti jsa milostivě[ct]milostivě] myloſtywy k člověku připřežen, jako vól k volu jhem připřežen bývá. Neb tak die v Písmě ta věčná múdrost: Ktož mě milují, já ty miluji, a má rozkoš býti s syny člověčími.

Pak chci také dotknúti toho, jímž jest počato dnešnie čtenie, že j’ řekl Kristus, a jakož praví svatý Lukáš, projesniv sě v duchu a jako u veselé tváři řekl to: Chválu tvú vyznávám, Otče, ež s’ tyto věci skryl před

X
csvzal] a wzal
ctmilostivě] myloſtywy
55zjevně chybný zápis
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).