Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[99r]číslo strany rukopisumudrci a malým s’ to zevil; nebť se j’ tak líbilo tobě. Mudrci tohoto světa po tom stojiec, což k světu slušie, mnohé věci utěšené, ješto slušejí k duchovenství, mají skrýti, ješto j’ to zeveno pokorným malým, sklidným, ješto svú mysl od trku světského upokojivše vzhóru jie povzdvihli k Bohu. A tak ti malí, prostí lidé i spasitele, když přišel byl na svět, prvé poznali, než velicí, ješto světu byli znamenití a stáli po tom, aby byli zřiedlní v světě. Býváť to i ještě: mnozí takoví nemnie, by lehké bylo břiemě Kristovo vzieti a by pochotné bylo jho, ješto s ním spřáhá. V svých praciech, v svých neprázdniech nechtie sě na to a snad nemohú i rozmysliti a jakož die svatý Bernart: Mnozí vidie práci naši, a nevidie našeho utěšenie. A tak i svatý Augustin pravieše: Ó, kak mi jest rozkošno dřevních mých rozkoší býti prázdnu! Protož učí svatý Pavel řka: Kto j’ múdr na tomto světě, buď nemúdr, aby byl múdr. Přiházie sě: počne někto znamenitě duchovný život, ale úfaje múdrosti přirozené, bude nechtieti k světu nemúdr býti; chce od lidí chválu jmieti a hrdosti z srdce nevyvrže a přiezní něterých k svému stavu nepodobných úfaje, […]text doplněný editorem ež z své múdrosti nezajde dále; až sě i zklamá a navrátí sě jako pes k tomu, co j’ byl vyvrátil, a učiní řeč o sobě a mnohým jiným pohoršenie. Protož kto j’ múdr k tomuto světu, bude li nemúdr, neváže toho, což svět váží a miluje, uklidě sě od světských neprázdní a v srdce pokoru vezma, tak by múdr byl a dobrá by byla múdrost přirozená ku pomoci. A pak i nad tu múdrost přirozenú vzal by vzláštie osviecenie Duchem svatým, ješto j’ obykl na pokojných a na pokorných odpočívati. Neb tak sě jest líbilo Bohu, aby před lidmi a múdrými k tomuto světu mnohé věci útěšené v duchovenství skryty byly a malým pokorným

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).