Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<58r58v59r59v60r60v61r61v62r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[60r]číslo strany rukopisubřicha, zavedli je v někaké bludy. Psal k nim listy, chtě je opět navésti a řka řečí milostivú: Synáčkové, ješto opěte vás rodím v bolesti, až by sě v Kristu rozmohli. A ještě nad to nazývalť se j’ i chovačkú, ješto děti přidojije. A těmi řečmi a takýmiž i skutky svými vzdy j’ srdečnú milost ukazoval, chtě rád k spasení přivésti každého, uče, listy šéle, modle sě za všecky, k boží milosti rozochvuje, želeje těch, ješto hřešie. Jakož sám die: I kto j’ nemocen, bych já také nenemáhal? Kto sě potkne, by mne to nesvědělo? A byl pílen, aby všem dal sebú dobrý příklad; nechtěl ižádného pohoršiti. Dělal rukama svýma, potřeby sobě dobývaje, nechtě, by řekli: Proto káže, aby tiem živ byl; kakžkoli mohl u pravdě tělesnú potřebu bráti, duchovní čině, však pro jich pohoršenie chtěl sě po svú rukú obierati. V té také své šlechetnosti se všemi byl tak přívětivě[bp]přívětivě] przijwytywye, ež všem vše byl, aby k spasení převedl všecky. Aj, ktož by tak šlechetného nemiloval a nechválil! Ale jest li, ež sě nám líbí muž tak šlechetný, buďmež jeho následovníci s pomocí boží, dobrotu a šlechetnost jeden druhému ukazujíc v tělesných potřebách i v duchovných! Neb velikáť jest věc almužna a takéť jest duchovnie almužna, o níž die svatý Pavel: Bratříce, upadne li kto v hřiech v který, vy, ješto jste duchovní, naveďte takého milostivě! Pakli kto vzdrží koho svým naučením, svú radú, svým dobrým příkladem, aby nezašel v hřiech, aneb dá posilu božím slovem k duchovenství a k svatosti, všeť jest to almužna vzácná před Bohem. O níž die také svatý Řehoř: Většieť jest duši, ješto viec jí jest živu býti, slovem božím nakrmiti, nežli břicho, ješto má umřieti, tělesným pokrmem nasytiti. A tak následujmež, v čem kto moha, dobrého Pavla a táhněm sě den ode dne k svrchování! Neb i toť nám radí řka: Milujte viece lepšie dary božie, stojiec po nich! Neb jakož praví svatý Bernart, ktož vším úmyslem táhnú k svrchované věci, ač zde

X
bppřívětivě] przijwytywye
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).