Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<59v60r60v61r61v62r62v63r63v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[61v]číslo strany rukopisuješto j’ nad ní i nade vše, ani jest, co by jí mohlo slazšé býti, nalézti a jmieti užitečnějšé. Druhé pro svú ušlechtilost dóstojnější jest a vyšší ten spatrný, duchovný život pracovitého. A že j’ ušlechtilejší, to j’ viděti; neb i hrubější mohú v takém ně v čem pracovati, ale k tomu spatřování vysokých, duchovných věcí jen ušlechtilé slušejí mysli. A tak die svatý Řehoř: Někdy Bóh všemohúcí divným zpósobem své milosti, aby duchovné mysli ušlechtilé a nesilné v světských věcech prázdny byly zemských péčí, vkládá na hrubá srdce, ješto mohú po tom pracovati, břemena úřadóv, aby vládly. Jako když hospodář k tomu dielu otroky pošle, od něhož své rozkošné dietky chce jmieti prázdny. A tak ostanú v své krásě dietky, nezprášiec sě tu, kdež sě připrášie otroci. A aby ten zpósob byl v svaté cierkvi, ukázal Bóh podobenstvím stanu svého, když přikázal, aby to opony, ješto jměly vnitř v stanu býti a blíž u svaté svatyně, byly zdělány z drahých věcí, ušlechtilých, ale ty z hrubějších, ješto z nich byl stan vókol. Protož odhoní Písmo hrubějšie mysli od spatřovánie vysokých věcí řka: Nehlédaj nad sě vyšších věcí; nenieť tobě potřebie to, co j’ skryté, aby viděl očima svýma. Avšak také zove Bóh v Písmě ušlechtilé mysli k tomu spatřování utěšenému řka: Uprázdňte sě a vizte, ežť sem já Bóh! A svatý Řehoř pořiedě i ušlechtilejšie mysli i hrubějšie, jakž na které slušie, aby sě držaly toho, die: Ktož nejmají velikých daróv božích, točíš v duchovniem běhu, ty pracijte v zemských věcech; ale ktož jsú duchovným sbožím vzbohaceni, nemají býti obtieženi zemskú neprázdní, aby, nemajíc o nižšiem péče, s vyšším lépe sě mohli[br]mohli] mohly ſye obierati. Neb i svatý Pavel die takovým myslem ušlechtilým: Nenieť dóstojno, byste vy pósobili malé věci. Toť jest, ješto v kantikách chot nebeský zapřísahaje ty, ješto vládnú, úřady jmajíc v svaté cierkvi, dcerami je jeruzalemskými nazývaje, ež sě točíš s mdle[62r]číslo strany rukopisujší

X
brmohli] mohly ſye
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).