Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<57r57v58r58v59r59v60r60v61r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[59r]číslo strany rukopisusvým pokušením napomenutie. Protož nejmělť jest jen v ustech falešné pokory, ale bylť jest srdcem pokoren právě. Neb tak die svatý Bernart: Ktož dobře sě opatře, pozná sě: svému hřiechu, jemuž srozumie, nepřirovná jiného hřiechu, jemuž tak nerozumie, jako svému. A také die svatý Řehoř: Lidé svatí čím výše před Bohem vzejdú, tiem sě dómyslnějie naleznú nedóstojnými. Neb když budú blíž pravého světla, upatřie své i ty poskvrny, ješto jim byly jako skryty. Neb každý sobě ukázán bude, když jej osvietí pravé světlo. A tiem, že pozná, co j’ spravedlnost, také pozná, co jest vina. A tak jasností božieho světla, jsme li blíž jeho, velím lépe své poskvrny[bn]poskvrny] poſkrwny upatříme. I die k tomu svatý Bernart: Nikdy lépe člověčie nedokonánie nepozná sebe, než v božiem světlu, v obrazu viděnie božieho. Ale zdá sě divné a jako by špíleli svatí lidé, tak sě praviec nestatečnými. Ale vždyť řku: Jsú liť svatí, takť jim jest na mysli, jakoť pravie. Nemyslé li tak, nejsúť svatí; nemóžť špíleti býti svatost. Svatý člověk, veliké věci čině, však nevie velikým sebe. Všem bude zevna svatost jeho, jen bude utajna samému jemu. Ale že j’ to dosti divné, znamenajte, kudyť to jde, aby nemněli, byť špíleli svatí proti své mysli, praviece sě nestatečnými! Tudyť to jde, ež v svatých lidech milost hormo hořéc a plápolíc, takú jim učiní žádost, aby sě ve všem slíbili Bohu, ež cožkoli učinie dobrého, mala sě jim věc zdá proti tomu, ješto by chtěli. Neb vidie, ež pro zdejšieho života nestatečnost vše j’ s někakým nedostatkem a v plném nedokonání[bo]nedokonání] dokonanij boží tak veliké velebnosti. A tak spravedlivě a ne licoměrně svatí sě mají za nestatečné, nevážiece za nic toho, což činie dobrého, vidúc boží dóstojnost nad to a svá obmeškánie majíc na mysli a vážiec je těžko. I toť pokorny činí svaté lidi, ež ač již vidie, ež j’ dobré něco, ješto činie, ale rozumějí tomu, ež to vše činí v nich dar božie milosti,

X
bnposkvrny] poſkrwny
bonedokonání] dokonanij
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).