Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<25v26r26v27r27v28r28v29r29v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[27v]číslo strany rukopisuKrista zbití znamenávají, ješto ač nejměli úmysla, by chtěli smrt trpěti pro Bóh, avšak trpěli, i položen jest jich den po tomto nebo po těchto a za svaté jmá je kostel. Protož ač by kto nemyslil pro Bóh chud býti neb cos buď trpěti a příde na to božím zpósobem, ež bude chud neb muší trpěti něco, když to však strpí Bohu sě neprotivě, ač ne mezi najvětšími, avšak mezi svatými v Jezukristu odplatu vezme.

A když dnes pamatujem slavnost svatého Štěpána, ješto j’ prvý po Kristovu umučení svú krev prolil pro jmě Ježíšovo, vezmúc to jeho slovo, ješto j’ řekl: Vizi nebesa otevřěna, pohledajme pravdy z Písma, kterým bývají inhed nebesa otevřěna, jakž z tohoto života vyjdú. I nalézáme počtyřikrát v písmě Nového zákona, ež jsú viděna nebesa otevřěna: jednú, když Kristus pokřštěn a vyšel z vody; druhé, ješto svatý Petr viděl ono prostěradlo, v němž i nečistá zvěř byla, ale řečeno jemu, aby neřekl nečistým toho, co j’ Bóh učistil, a tak to prostěradlo s čistým i s nečistým vzato v nebe; třetie, jakož dnes nám o svatém Štěpánu praví Písmo, ež když kamenován, viděl nebesa otevřěna; čtvrté svatý Jan viděl v nebi dvéře otevřené, když tajně spatřoval nebeské věci, jakož psal v Apokalypsí. O tom čtveru nebes otevření móžem čtver lid znamenati, ješto j’ hotově jim nebe otevřěno, aby tam vešli, jakž vyjdú s tohoto světa: jedni sú, ješto sejdú bez poškvrny hřiecha po očištění křstem svatým; druzí, ješto Bóh skrze pokánie učistí je; třetí, ješto smrt pro Bóh trpie; čtvrtí, ješto vzdviženú myslí spatřijí v milosti nebeské duchovné věci.

Prvním jsú nebesa otevřěna, ješto inhed po krstu zemrú, donidž hřiech jich nepoprzní. Ač svého nemají vláštieho zaslúženie, ale v tom zaslúžení, ješto j’ Kristus všem svým zaslúžil, svobodně vejdú v radosti před boží obličej. A děti ovšem, ješto ne pro svú zvláští vinu, ale pro obecné porušenie v přirození jsú v poskvrně v svých starších vieře, když však křest přijmú, budú v Jezukristu očištěny té poškvrny, ješto táhnú od svých starost; a donidž k rozumu nepřídú, aby mohl rozum vóli jich vésti, dotudť jich hřiech nepoškvrní. O tom

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).