Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[188v]číslo strany rukopisunynie takto a takto potom, jakož jest to učinil i tehdy, když jest vstal z mrtvých. Neb z jitra na počátku dne v zahradníkovéj postavě ukázal sě; potom ve dne před večerem ukázal sě jako pútník; a pak k skonání dne ukázal sě v svéj postavě, tak ež poznali jej mlazší jeho. A o tom jest řečeno, ež radostni byli mlazší, uzřěvše Pána. I chtěl bych tuto řěči podržeti, kak by sě k kterému ukázaní Kristovu slušalo jmieti; neb jakož tehdy tělesně, tak sě vzdy duchovně ještě svým vzvoleným ukazuje. Ktož počínají život svatý, těm sě ukáže zahradníkem; ktož jdú[fp]jdú] gednv prospievajíc [v duchovenství]text doplněný editorem, těm pútníkem; a ktož táhnú k dokonanému svrchování, těm v svéj téj postavě, v níž jeho mohú poznati a radost jmieti. Ať o prvém řku něco najprv.

Najprv na počátku dne ukázal sě Kristus svatéj Maří Majdaleně v zahradníkovéj postavě, to dávaje rozuměti, ež, ktož chce počieti dobrý život, má své svědomie kliditi jako zahradu a žádati, aby Kristus tu ráčil býti zahradníkem, bez něhož nic nemóžem učiniti; a že také nepřišlo by nám to ku odplatě, ač by co v nás učinil bez nás, máme svého srdce zahradu s pomocí jeho také kliditi. I máme tomu rozuměti, ež což jest potřěbie k tělesnéj zahradě, aby tělesně bylo učiněno, téhož jest třěba, duchovně tomu rozumějíc, v duchovní zahradě učiniti. I činie pateru věc znamenitú v svých zahradách zahradníci. Najprv krčovie a škodné kořenie vykopají, vytrhají a zrovnají, jsú li pahrobci nebo jámy tu, kdež chtie zahradu udělati. Druhé to, což vykopají, ohněm sežhú, aby sě opět neujalo a kořenie v zemi vyhořalo. Třetie oří zahradu a klidie. Čtvrté semeny ji dobrými sějí. Páté ohradu činie okolo zahrad. Též my duchovně máme učiniti. Počínajíc dobrý život, máme vše býlé,

X
fpjdú] gednv
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).