Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[182r]číslo strany rukopisupokrytci, ješto jen v postavě ukazují náboženstvie a milost k Bohu, ano tak nenie, falešně své vstánie ukazují, a nevstavše. A ti, ješto, ač jsú vstali, ale skoro sě odvrátie opět k světu, k vóli tělesnéj a umrtvie hřiechy svú duši, pohasiec milost k Bohu v žádosti světa, v žádosti tělesné líbosti a v hrdosti mysli, nevstali sú s Kristem vstáním trpným, ale netrpným, jako Lazař. Ale řku: Chcem li sě poznati, pravě li jsme vstali s Kristem a trpně li, o jednomť die svatý Bernart: Duchovnie vstánie má, jelikož móž táhnúti sě podobenstvím k onomu zmrtvýchvstání obecnému. A to vieme, ež těla blažených po obecném zmrtvýchvstání čtverem budú slavným darem obdarována: jasností, netrpedlností, kyprostí a ušlechtilostí od všie hrubosti. K tomu čtveru čím blíže budem podobnosti v duchovniem vstání, tiem pravějšie bude to vstánie naše, a trpné li bude, to sstálost ukáže.

O prvém obdarování těla po vstání z mrtvých k súdnému dni tak die Písmo: Stkvieti sě budú spravedlní jako slunce, a sedmkrát než slunce jasnějšé budú a jako křišťál budú čista[95]t. j. těla. O druhém obdarování těla po vstání z mrtvých, točíš ež nic trpěti nebudú, nic jich nebude moci uraziti, psáno j’ v Apokalypsí, ež nebude viece ani pláč ani volánie ani která bolest. A svatý Augustin die: Tak budú oslavena těla netrpedlná, ež, by i v pekle byla, i jedné by bolesti netrpěla. O třetiem obdarování, o kyprosti die opět svatý Augustin: Těla oslavená tak kyprá a rychlá budú, ež v oka mžení, kdež duch bude chtieti, tu bude inhed tělo bez meškánie. O čtvrtém, to j’ o ušlechtilosti, svatý Augustin opěte die: Těla oslavená tak své hrubosti zbudú a tak budú ušlechtilá, ež nic jim nebude moci přěkaziti, by všeho neprošla, kamž budú chtieti. Takť jest Hospodin v těle ušlechtilém vstal z rovu a kamene neodvalil, ale potom jej

X
95t. j. těla
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).