Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[181v]číslo strany rukopisu– O téj smrti die také svatý Pavel: Každému člověku ustaveno j’ jednú umřieti –, a druhá jest smrt duchovnie, o níž die prorok: Ta duše umře, kteráž shřěší, – a o téjž smrti die svatý Pavel: Vdova, ješto j’ v rozkoši živa, umřěla jest –: z té dvojé smrti jest také dvoje zmrtvýchvstánie. Z obecné smrti přirozené bude obecné zmrtvýchvstánie ke dni súdnému. O tom zmrtvýchvstání die svatý Pavel: Všichni vstanem, ale ne všichni sě proměníme. Točíš: té proměny v slavnost, v níž svých věrných těla pokorná opraví Kristus v podobnost jasnosti těla svého, zlí nevezmú, avšak vstanú; neb všichni vstanem. O témž vstání die opět svatý Pavel: Poňavadž věříme, že j’ Kristus umřěl a vstal, takť Bóh ty, ješto jsú zemřěli s ním, přivede, točíš den súdný. A z duchovnie smrti také jest duchovnie vstánie. Z té smrti ne všichni vstanú. A ktož vstana opět padne a nesstojí, jakž nalezen bude, tak súzen bude. O tom vstání duchovniem psáno jest v Apokalypsí: Blažený a svatý, ktož má stranu u prvniem vstání. Neb nelzě j’ toho, bychom bezpečně vstali v onom tělesném zmrtvýchvstání, nevstaneme li prvé duchovným zde tiemto. Nevstane ten v chvále, ktož prvé zde nevstane k daru božie milosti. Protož svatý Pavel mluví k nám o tomto prvniem duchovniem vstání z prvnie smrti duchovnie řka: Jste li vstali s Kristem, točíš jako j’ Kristus vstal tělesně, jste li vy vstali s ním, točíš u vieře jeho duchovně. Ale chcem li sě poznati, jsme li právě vstali duchovně, jako j’ Kristus vstal právě tělesně, ne falešně, jako j’ byl čáry Samuel vzkřiešen jen k ukázaní; […]text doplněný editorem ješto j’ nebylo právě, aby viece neumieral, aby smrt nad ním viec nepanovala, jako j’ po svém vzkřiešení Lazař opět umřieti musil. Neb těch obojích nebylo jest vzkřiešenie pravé; Samuelovo falešné bylo a netrpné Lazařovo. Takéž lícoměrní

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).