Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[166r]číslo strany rukopisuSyn a on panuje ve vší zemi ejiptskéj, nie na všech miestech, kdež ty panuješ. Neb vyveden jest z žaláře, aby byl ciesařem, a proměniv rúcho tělesné, vzkvetl jest u věčnéj krásě, a ty s’ jej s velikú chválú přijal! Oblúpil jest ciesařovstvo nemilostivého faraona a s velikým vítězstvím svú vlastní mocí vstúpil jest v nebesa. A již chválú a ctí koronován sedí na pravici tvé velikosti, aby stál za ny před tvým obličejem neb bratr náš jest a krev naše.

Hleďž, Hospodine, v obličěj tvého Syna, jenž byl poslušen tebe až do smrti, a nevypúštěj z své paměti ran jeho a nezapomínaj na věky, kak jsi od něho veliké dosti učiněnie za ny přijal za hřiechy naše! By, Hospodine, naše hřiechy na vahách položil, jimiž jsme tvého hněvu zaslúžili, a to utrpenie, ješto j’ trpěl za ny tvój milý Syn, to utrpenie vážnějšé bude a dóstojnějšé, aby sě pro ně nad námi smiloval! Děkujž tobě, Otče Bože, každý křesťan[fi]křesťan] krzyeſtyan z tvého velikého milosrdie, že jsi synu svému neodpustil, ale na ny s’ jej na smrt dal, abychom tak velikého a tak věrného řečníka před tebú jměli na nebesiech!

A čím sě tobě mohu oplatiti, Jezukriste, čímť poděkuji já, prach a popel a hubené stvořenie? Neb co jsi jměl za mé spasenie učiniti, jehožto jsi neučinil? Od noh do hlavy u vodě velikéj muky pohrúzil jsi sě, aby mě všeho odtud vyvlekl; i vešly jsú vody až do tvé duše! Neb svú duši dal si na smrt, aby mú ztracenú mně navrátil. A tak jsi mě dvojím dluhem k sobě obvázal, neb i za to, co jsi dal, i za to, co jsi ztratil, svým s’ mě dlužníkem učinil. A má duše dvakrát mi jest dána tebú, jednú, když s’ ji stvořil, druhé, když s’ ji vykúpil. A nic toho nemám, ješto bych měl tobě tak s právem vrátiti, jako svú duši. Ale za tvú drahú duši, tak pro mě zamúcenú, kterúť by odplatu

X
fikřesťan] krzyeſtyan
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).