Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

při[157r]číslo strany rukopisukázanie[fq]přikázanie] prkazanije božie světlé, ješto oči osvěcije; bázn božie svatá, ješto ostane věky věkóm; súdové boží praví jsúc zpraveni sami v sobě; ty všěcky věci žádostnějšie jsú nad zlatý a nad drahý kámen a slazšie nad plást strdi. Jistě, jistě veliká radost pílně znamenajíc pořád božieho ustavenie. Ale kudy to jde, že to obé tak utěšené, i slovo božie i zákon božieho ustavenie, jest tesknost mnohým? O tom pokládá svatý Bernart řka: Pro dvé ten bývá nedostatek, aneb z novosti obrácenie, aneb ež musí kto s tělesnými věcmi vókol jíti. A také die v jiném miestě o tom svatý Bernart, ješto někto snažně pracije v šlechetnostech, avšak nepozná té duchovnie pochotnosti. Die on: Divie sě mnozí[fr]mnozí] mno a žěl jim toho, ež té pochotnosti[fs]pochotnosti] hotnoſty nad stred slazšie[ft]slazšie] ſlazije nezakúšie. Ale Bóh chce[fu]chce] c je v tom jmieti pokušení[fv]pokušení] poſſenij. A velím to příslušie[fw]příslušie] przyſſye k větší síle, když stojie, činiec přědsě šlechetnosti ne pro tu chut, ješto v tom čijí, ale pravú šlechetnost[89]zjevně chybný zápis, a ež vidie v tom líbost boží. Radost a chut v dobrém jmieti k blažnosti příslušie, ale k mužnosti slušie i v protivném pracijíc státi. A přídeť na to, ež Pán nebeský dá takým radost v sobě za jich tesknost. Jiež nám […]text doplněný editorem

Na velikú noc v neděli.

I který jest hod tak znamenitě utěšený, jako hod tento? Jistě veseli buďme radujíc sě v Hospodinu! Hod přišel nám utěšený, hod slavný, hod veliké noci, jistě veliké v dóstojenství. Neb téj saméj dán ten čas a ta hodina, aby Kristus, jenž svú smrtí smrt naši zbořil, té noci vstana z mrtvých opravil náš život. To j’ ta noc, v níž někdy v podobenství toho, co j’ sě již u pravdě stalo, Pán Hospodin lid izrahelský vyvedl z Ejipta po zabití beránka čistého, jehož krví jměl každý dveřě zmazati domu svého; a potom ten lid provedl suchú nohú skrze čr[157v]číslo strany rukopisuvené

X
fqpřikázanie] prkazanije
frmnozí] mno
fspochotnosti] hotnoſty
ftslazšie] ſlazije
fuchce] c
fvpokušení] poſſenij
fwpříslušie] przyſſye
89zjevně chybný zápis
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).