Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<82v83r83v84r84v85r85v86r86v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vnikne, by v něm něco nebylo, ješto sě bude nelíbiti –: psalť sem o těch staviech vláštie knihy, těch sě doptaj, tutoť o tom nebudu psáti. Ale ež nejen o svatbě jest čtenie dnešnie, ale i o vínu, ješto j’ v něm byl na tělesné svatbě nedostatek, na níž však, ež jest byl spasitel s svú matkú, obrátil jest vodu u víno, a v tak dobré víno, ež řekl onen okusiv jeho: Jiní najprv dadie dobré víno, a když sě zpí, tehdy pak horšie; a ty s’ schoval dobré víno ku posledku: protož k kratochvíli dne tohoto chciť něco o tom pomluviti a ten dluh čímž moha zaplatiti, veňž jsem vám vnikl, abych řekl takého něco na všaký svátek k dobréj besedě.

To najprvé znamenajte, ež jakožť se j’ vína tělesného na této svatbě nedostalo, tak vína duchovnieho mnohokrát sě na svatbách tělesných nedostává, leč tu Ježíš bude a matka jeho, ež by vodu obrátil u víno. Dosti podobně tělesná milost móž býti k vodě připodobnána, ješto j’ laciná věc protiv vínu dobrému, – avšak zlá nenie, když jest v manželstvě – a duchovnie k vínu dobrému. Protož veliký dar božie milosti, kdež mezi kterými manžely obrátí Hospodin tělesnú v duchovní milost, ež dva manžely budeta sě v Boze věrně milovati, najprvé každý jí miluje Boha a pak v té boží milosti i sě spolu, věrně jeden druhému pomáhaje spasenie jeho a k témuž vedúc i své dietky. Často sě toho vína v tělesné milosti nedostává mezi manžely, jeliž Hospodin svú zvláští milostí obrátí tu vodu u víno. A veliké zlé, kdež lstí a podniecením i oslepením zlého ducha bude duchovnie pravé přietelstvie, milost – leč v manželstvě, leč v klášteřiech, neb mezi těmi, ješto ve vdovství neb v panenství mienie slúti božie sluhy – neřku u vodu, ale až i v shnilú vodu bude víno duchovnie milosti obráceno, když ti, ješto chtie duchovní slúti, budú sě tělesně jen milovati. Lépe lépe v manželstvě píti as a

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).