Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<82r82v83r83v84r84v85r85v86r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

v ščestí tohoto světa. V tom i zlí k svému neščestí prospievají. Na něž patře Jeremiáš, die k Bohu: I proč zlých cěsty prospievají, a dobře j’ těm, ješto sě od tebe odvrátili? K témuž jest i ono písmo, ješto die: Dnové jich bezpeční a pokojní, any metly božie nad sebú mají. A tak i viece vyčítá tu světských lidí, ješto jen po světu stojie, prospěchu v tom a útěchy. A pak die: V dobrém bydle své dni vedú a v oka mžení spadnú do pekla. Ó, co j’ těch, ješto budú k svému zlému ten prospěch jmieti! Třetí jest prospěch, když kto jsa před Bohem na milosti prospievá v šlechetnostech a viecež viecež v boží milosti. A ten jest vzdy dobr v každém věku, v ščestí tohoto světa i v neščestí, v prospěchu i v protivenství. Neb ktož tak prospievá, ten snese, když jej potká protivenstvie podlé světa, věda, ež nebeský Otec chce skrze to v nebeské cti chvály povýšiti aneb poškvrn něterých učistiti. A pakli kto j’ šlechetný a prospievá v boží milosti, v zdraví, v krásě, v moci, v sboží, vše to obrátí k boží službě a ke cti Bohu a k dobrému příkladu jiným. A tak jest pravda: ktož milují Boha, vše j’ jim pomocno k dobrému. Protož po tom prospěchu vším úmyslem i vší snažností slušie každému, kteréhož jest koli stavu, státi, aby prospieval v boží milosti a v šlechetnosti a to obřezoval, což nenie hodné k stavu jeho, těch odbýval z obyčeje, jichž nemá pomoci, ale příkazu k duchovenství. Nebude liť v tom pílnosti, nebudeť čáky ku prospěchu. Ale ty, Hospodine, daj pravý svým sluhám prospěch!

V druhú neděli po sviečkách.

Dosti podobně čtu o svatbě tohoto času; neb viece těchto dní bývá svateb nežli jindy. A tak chtěl li by kto čísti o manželském stavu neb o panenském neb o vdoviem pro koho, aby uměl, co j’ který stav, rozuměti a s rozmyslem vnikl v něterý, aby pak neřekl: Vstúpil sem v ten stav neopatrně – neb zielo ktož v který stav

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).