Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<5v6r6v7r7v8r8v9v9r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

O svaté Barboře a o svaté Dorotě hledaj nazad. O svatém Mikulauši řeč:

Aj toť kněz veliký, ješto j’ sě v svých dnech líbil Bohu a nalezen jest spravedlným. V svatém Písmě jako v bohaté špižierně jest hojnost rozličného pokrmu duchovnieho. Jest v něm, co by vzal sobě dospělejší ku pokrmu silnějšiemu, a jest v něm, co by malým k užitku bylo jako mléko, až by i byli odchovaní a velicí vsrostlí; a ať řku krátce: Každý spasitedlnú rádu móž jmieti z Písma. Z tohoť rozumní a věrní, ješto mluvie slovo božie, jakž vidie čas a ty, komuž mluvie, dávají rozličným rozličné života krmě. A když dnes cierkev svatá slaví hod tohoto svatého velikého a ukazuje, čím jest velik, zdali by kto táhl sě k témuž, aby byl velik – a já sem mienil již podrostlým knihy tyto –: chtěl bych, by ta slova znamenali, jimiž sem řeč počal řka: Aj toť kněz.

Když ta slova sezříme pílně, troji věc móžem v nich znamenati. Najprvé tu, ež die kostel „aj toť“, znamenajme, kakť jako prstem naň ukazuje, že j’ divné svatosti a znamenité. Neb kdež jest to slovo vyřčeno v Písmě „aj toť“, vzdy ukazuje něco znamenitého. A tak pro troji věc znamenitú kostel tiem slovem na svatého Mikulauše ukazuje. Proto najprv, aby vzbudil i naši žádost, abychom také velicí byli v Hospodinu a doufánie do božie pomoci vzeli, ež by nám dopomohl, k němuž my nemóžem sami, jako i pomohl i svatému Mikulauši, ješto jest byl takéž člověk, jako i my. Neb jakož die svatý Petr: Neváží Bóh nad druhé jedněch, ale ve všech lidech, ktož sě bojí Boha a činí spravedlnost, vzácen jest jemu. Druhé kostel ukazuje naň řka „aj toť“, abychom my s něho vzěli sbieradlo. Jakož die svatý Řehoř: Každému, aby vzal sobě pravidlo, kterým by činem jměl živ býti, příklady dřevních svatých jsú ukázány. Protož ač sě na to neobrátíme, co Bóh velí aneb radí, as sě a příkladem, jiné vidúc, rozchutnajme, nic sobě nemysléc nesnadno, ješto jsú to jiní mohli. Neb jakožť jest jiným pomohla božie milost, takežť by i nám pomohla, kdybychom, odvrhúc od sebe ty přiekazy, pro něž sě často nehodni činíme božích daróv, i stáli chutně s pomocí jeho po tom, co by sě v nás líbilo jemu. Třetie proto ukazuje

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).