Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<2r2v3r3v4r4v5r5v6r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Jakož sě je to na svatém Ondřeji ukázalo, ež jest pozván, aby poznal Syna božieho, ež se j’ ptal po něm.

Druhé pozval Kristus svatého Ondřeje, aby šel po něm a byl mlazším jeho, učenníkem. Tak i nás zove, abychom učili sě od něho, ež jest tichý a pokorného srdce, a abychom sě spolu milovali tak, jakož on nás miluje. A to pozvánie jest pozvánie k vieře křesťanské, kdež čtúc Písmo, slyšiec slovo božie, móžem vzvěděti jako naučiec sě, co j’ hřiech, co šlechetnost, co j’ k čemu dobré, co sě líbí Bohu, co nelíbí, co jeho ustavené přikázanie a co ráda, kak sě modliti a zač modléc sě prositi, v čem záleží lidská blažnost. A tak jsúc u vieru křesťanskú pozváni, pozváni jsme, abychom sě naučili Písmem, slovo božie slyšiec i příklady svatých majíc, v šlechetnostech býti živu, slúžiec Bohu. Neb dieť svatý Bernhart: Muč sě, jakž chceš, nedáť sě tobě Hospodin, jenž slove pán šlechetností, leč budeš osdoben šlechetnostmi. Protož jsúc v tom pozvání, učme sě šlechetnostem, netolik bychom jen mluviti uměli o nich, ale abychom, šlechetnosti v sobě majíc, byli jimi osdobeni, abychom pak opět vyššieho pozvánie hodni byli. A kakž koli mnoho j’ rozličných šlechetností, však znamenitě tři nám v sobě ukazuje náš mistr Kristus; neb kdybychom ty právě jměli, vše dobré nám s nimi příde. Jedna j’ z těch milost pořádná, druhá j’ pokora a třetie jest uklidná tichost. O milosti die Kristus: Většie milosti nemá i jeden, než ktož by dal život za své přátely. A to j’ on učinil. A na mnohých miestech svatého čtenie učí milosti a die velmi znamenitě, ponúkaje k svaté milosti: Po tom poznají všichni, ež jste moji učenníci, budete li sě spolu milovati. Kéž die: Budete li sě postiti mnoho, budete li v kápi neb pod vílkú? Ale die: Budete li sě spolu milovati. Toť jest, ješto v tomto životu i v onom má odplatu. Neb i zde j’ pochotná milost i práci oblehčije, a pak v nebesiech čistá, věrná, řádná milost najvyššie drží v odplatě miesto a odivná útěcha těm spolu bude, když sě ti spolu uzřie v Boze, ješto jsú sě zde věrně, čístě v Boze milovali a k Bohu pomáhal jeden druhému. Ale střieci j’ sě těm, by starý nepřietel tělesnú milostí aneb světskú neřádnú nezprznil a nenakazil dobré milosti a ve zlú jie neobrátil. Pokora,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).