Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<2v3r3v4r4v5r5v6r6v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

to j’ pak pěstún jiných šlechetností, proněž jako zvláště k ní Kristus napomíná; neb kdež nenie pokory, tu jest pýcha, a ta boří všecko dobré. Jměj kto uměnie, múdrost lidskú nebo krásu, všeť to bude zprzněno, kdyžť pýcha s tiem bude. Pyšného srdce vzdy jest purno a hotovo k hněvu a k závisti a k prchání, aby nevieš co shromazdil kto šlechetností, bez pokory ztratil by vše. Protož zove nás Kristus, abychom sě od něho pokoře učili zvláštie, jíž bychom mohli i jiné šlechetnosti zachovati. Kak jest také potřebie uklidné v tichosti mysli, po dvém móžem rozuměti. Jedno po tom, ež jest tak ohyzdná věc hněv prchlavý, ješto sě zvláště tiché protiví uklidnosti; neb hněv prchlavý vztočí člověkem, ež nebude, donidž tak prchá, rozeznánie od vzteklého, jeliž sě tichostí uklidí opět. Protož to j’ potřebná šlechetnost, ješto má tu ohyzdu od člověka odlúčiti, a ke všem dobrotivá, milostivá a šlechetná učiniti a všem milá. Druhé po tom jest rozuměti, že j’ potřebné tíchu býti v uklidné mysli, ež takové nazývá Kristus blaženými řka, ež oni osedú zemi, tu zemi, o níž die v proroctví: Dám pokoj v krajinách vašich, budete spáti a nebude, kto by vás vztrhl. Ale hrdí, prchlaví v hněvu a nesklidní nezaslúžie, by ten pokoj v své zemi jměli, by drželi ji, osedúc ji, točíš zemi těla svého; neb zde svým tělem nevládnú, nedržie jeho. V hněvě prchlavém otme sě, vztepe, mstí sě bez uklidu, páše sě i ono jako vzteklé; a tak strach, jakož zde nevládli tací těly svými, davše je sobě odjieti hněvu svému, by i po zmrtvýchvstání ne k útěše, ale k hoři svých hrubých těl nevzeli opět, když tiší a sklidní, ješto zde svá těla od plaché zadrželi ukrutnosti, vezmú je tam ušlechtilá, povolná ve vší útěše, v radosti a u věčné chvále. Ale divné jest, ež pro čest světskú tak jsú pílni panie a panny světské tichosti, ješto svět učí, aby sě slíbily lidem. É, bychom tak všichni byli pílni učenie Kristova pro věčné královstvo nebeské poslúchati a šlechetnostmi spasitedlnými sě osdobiti, aby pak výše pozval nás v svú přiezn vláští a k sobě u vláštie ochotenstvie! Jehož nám pomoz, Hospodine.

Třetie řeč o témž

Nedořekl sem dvého ještě, jakož běch rozložil pozvánie čtvero, ješto j’ svých apoštolóv pozval jím Kristus: toho

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).