Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<40v41r41v42r42v43r43v44r44v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ovoce a jest křehké, a toho dřievie mnoho roste v Babyloně. I móžem vrbú neplodnú ovoce světského člověka rozuměti, ješto nenie ploden v šlechetnostech. Tu ostanem, jako pověsiec húsle; neb takovým nenie poč mluviti to, což k spasení slušie, ješto jsú jako prostřed Babylona v světském trku. A to miení i sám Kristus řka: Nedávajte svaté věci psóm a perel neklaďte před svině! A jest obecné příslovie: Netřeba jest ve mlýně húslí, avšak nechť as a málo řku o marnosti a o zlém tohoto světa; neb múdrý slyše, múdřejí bude, uslyše jedno, sám sě domyslí druhého. I řku, ež očité jest viděti zlost a marnost tohoto světa, pro něž múdří sě jeho pokrývají. Nic na tom světě nemóž býti nalezeno pevného ani sstálého ani ovšem plného dobrého, by sě něco nehodného i k libým věcem nepřimiesilo. I nenieť poč tohoto světa milovati, nedržíť viery k svým přátelóm. Ač co dá, ješto j’ libé, skoro otme; ač utěší, skoro zamútí. Večas povýší, jednežť svrže a v smiech poddá nepřátelóm. Všeckyť zklamá, ktožť mají v něm svú naději; nedržíť viery i těm, ješto po něm stojie pílně. Učiníť s nemúdrými smlúvu přiezní; bude jim dávati křivé sliby a zklamá je, přitáhna k sobě. Těžce budú robiti jemu, an vzdy slibuje a vzdy lúdí. Bude řéci: Již dobře tvá věc, jakž jen tohoto dosiehneš neb tohoto – naliť s tiem bude opět nová lopot. A nechť již bude kto útěchu jmieti v světských věcech, ale otmeť svět to a dá jinému. Dnes dá rozkoš, zdravie, sílu, krásu, zajtra nemoc, bolest a túhu s hořem; dnes čest, sbožie, panovánie, jednežť to spadne. Vede sě po vóli něco, jednež bude vše proti tomu; večas bude někto vzácen, jednežť bude všem mrzeti; a cožkoli chvalné jest tohoto světa, vše zhyne a dolóv sběhne jako voda. A zdali i to nenie hubenstvo tohoto světa: mnohé svět zavrže rozumné, múdré, šlechetné, ješto by užitečně kralovali, vládli, a ty vzdvihne, aby vládli, ješto nejsú hodni toho

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).