Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<35r35v36r36v37r37v38r38v39r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

když stojie a nezajdú po jich hrdosti. Protoť die Kristus: Potřebie jest, aby takové byly pótky, ješto by mohlo z nich vyjíti pohoršenie. Ale inhed jest k tomu přičinil řka: Avšak hóře tomu, ktož bude jiným ku pohoršení. Protož neroďte sě připodobnávati k tomuto světu! Ač vidí kto zlých a hrdých množstvie, stój v svém řádu v pokoře a v čisté mysli! Viece li kto přemóž, a větší čest a chválu věčnú bude jmieti. Vizte, by vinnice božie nespásli, by lúpež chudiny božie nebyl v domiech vašich, pro vaši hrdost by chudina nebyla lúpena! Nepohubujte také a nezbořijte svými smilnými přípravami a hrdými tvárnosti božích chudých, točíš pokorných, ješto jsú chudi duchem, jichž zvláštie jest tvárnost pokora a čisté srdce. Neb hrozíť Bóh skrze proroka Izaiáše ženám z tak hrdých a smilných příprav řka: Proto ež jsú sě povzdvihly dcery sionské a chodily, vzdvihše hrdla, potruskujíc očima a kráčely jako pléšíc nohami, jako v určenú mieru ukračijíc, oškube Hospodin hlavy dcer sionských a oholí je z jich krásných vlasóv. V ten den odejme Hospodin okrasu jich obuvi, jich zápon, jich prstenóv, jich vacúnóv, jich věncóv, jich pentlíky i jehly, jich připínačě, jich zrcadla i jich loktušky. A tak ten prorok i viece tu jmenuje těch věcí, ješto sě ženy jimi okrašlijí, a die potom: A budú jmieti smrad miesto svých mastí pochotné vóně a miesto svých rozkošných páscóv ukrutné úvazky, jimiž budú uvázány a miesto zkrútilých vlasóv holice a miesto rozkošných loktušek žíněné pytle, a zahynú u jich krásní mužie a pláč s žalostí jim ostane. Protož sbožná ostane těch světských bujností rozmysléc sě, ež vše mine, a ktož z své vóle neobřeže od sebe těch přielišností, ež to bez děky najposlé ztratí. A pakli by která musila sě někdy podlé svého stavu v přípravě svého dóstojenstvie okázati, jměla by od toho mysl táhnúti, aby ji hrdost nepodnesla, a jakož králová Hester die o sobě, takež to v svém srdci řéci. Neb tak jest řekla ta králová: Ty vieš, Hospodine, ežť mi jest mrzko na mé hlavě znamenie hrdosti, když sě muši

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).