Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

výsost jest přielišná moc, jehož hlubokost jest neslýchaná múdrost, jehož dlúhost jest věčnost, jehož, řku, širokost jest milost nad vše sě stvořenie rozšiřijíc! Vzbí naň moji rucě i mé nohy, i vše podobenstvie tvých muk vzvleč na sluhu svého! Daj mi, Hospodine, bych mohl sě uchovati tělesných skutkóv, jichž nenávidíš, a činiti pravdu, ješto ty ji miluješ, a v obém tom jen tvé chvály hledati! A mú levici přibí hřěbíkem smiernosti a pravici hřebíkem spravedlnosti! Daj mé mysli vzdy o tvém přikázaní mysliti a o tobě; a pravú mú nohu přibí k témuž kříži hřěbíkem svaté pokory! I mú levú nohu, točíš žádost mého tělesenstvie, aby jie nepřemohlo nestatečné ščestie tohoto světa, ani rozpačilo ščastné neščestie v životu tomto, když by tiem silným hřěbíkem tě nozě mé duše držěle sě na svatém kříži. A aby trnie, ješto j’ na tvéj hlavě bylo, něterým podobenstvím bylo na mně viděno, rač dáti méj mysli bodlivé skrúšenie za mé hřiechy, a abych jměl slitovánie nad svým bližním a nenáviděl těch, ješto zle činie! Žádám také, aby podal na třti húby mým ustóm a octovú kysělost k nim přičinil, točíš daj Písma svatého mému smyslu okusiti a viděti, že tento svět prokvetl jest jako húba a kysělejší jest nežli ocet! Takž i proši, aby tento kalich babylonský, jenž vešken svět zapojije, křivú chválú mne nesvedl a obludnú sladkostí nezapojil, jako oni, ješto tmu světlostí a světlost tmú, hořkost sladkostí a sladkost hořkostí mnějí. Do vína s myrrú a s žlučí smiešeného nemám domněnie dobrého, proto ež s’ jeho nerodil píti, snad proto, ež přielišnú zlost a závist tvých nepřátel znamenává. K tvému živému kříži sluhu svého podobna učiň, Hospodine! Učiň, abych umřěl hřiechu podlé tělesné žádosti a živ byl spravedlnosti podlé duchovné! A abych ukřižovaného cělý

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).