Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

tohoto světa a v své žiezi kyselým napojen octem, ač však utěšenie světského proň ožěléme a přiezni světské; neb ktož chce býti přietel tohoto světa, ten bude božím nepřietelem, a ktož utěšenie v světských rozkošech ztratiti nechce, nenie hoden nebeských jmieti utěšení. Což také ne tak jdeme kypřě cěstú boží, ne tak nelenivě, jakž by slušalo, ne tak žádostivě, to ten doplní, ješto pravieše: Žádostně sem žádal jiesti s vámi tento pokrm velikonoční, nežli bych trpěl, a ješto dieše prorádci svému: Což činíš, čiň spěše, ješto jako obradoval sě, by skonal svú cěstu, ač však jdeme; neb kdyť ten dojde, ješto nejde? Což plnosti svrchované nemóžem v svých modlitvách jmieti, to doplní modlitva našeho Pána, budem li jeho, jenž za své sě modlil, ale ne za svět, ač však také sě modliti budem; neb dal jest nám to naučenie, ež sě musíme vzdy modliti. Což tělesný pokoj milujem viece, než snad slušie, to on, ješto j’ ustával také chodbú pro ny a pracoval, nahradí nám, ač však také budem pracovati; neb s prací nebeského královstva dobyti máme. Což někdy v lakotě přetáhnem v mieře, to ten nahradí, ješto sě postil dní čtyřidcěti za ny, ač však obžerstvu sě a opilstvu neobložíme; neb jest nám rozkázal a řka: Vizte, aby nebyla obtiežena v obžerství a v opilství srdce vaše! Což nestrpíme s pokojnú myslí, když nás kto hanie, to ten vyčistí, ješto j’ protivné úkory pokojně strpěl, když sú jej haněli, ež maso žéře, ež pie víno, ež běsa má v sobě, ež miluje hřiešné, ač my však táhnem k svému polepšení a pyčem svých nedostatkóv. A tak v kříži pána našeho Jezukrista všech poškvrn móžem býti očiščeni. Neb nejen od šésté hodiny u Veliký pátek až do deváté trpěl jest kříž, ale od svého

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).