Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

měť jest činil. Za jeho svatostí mohu sě skrýti hněvu tvého; smrt jeho zastře mě před smrtí; utrpenie jeho to nahradí, ješto bych já jměl trpěti. Pokánie hodného sem neučinil, by dosti bylo za mé hřiechy; onť jest mé vše nahradil nedostatky. Viece sem sě měl mútiti, pyče svých hřiechóv; ale on sě mútil pro mě, on modlil sě za mě, aby mě vyplatil od věčné smrti. Ač svým zaslúžením královstva nebeského nebyl bych hoden, ale ež úd jsem jeho, on má hlava, mám s svú hlavú kralovati. Onť jest to sám pověděl řka: Otče, chciť, aby ti, ješto s’ mi je dal, tu, kdež já jsem, se mnú byli. Tak, řku, viz, aby mohl tuto odpověd u pravdě jmieti, po vše své dni, donidž na světě jsa, vděčen Synu božiemu, že j’ ráčil to úsilé a ten kříž pro tě podjieti, ať by v tom spomohl, což ty nemóžeš, a jelikž móžeš, bera příklad, aby také něco trpěl! Aj, v kteréjť naději sluha boží móž útěchu jmieti, ne sám v sobě, ne z svých skutkóv, ale skrze kříž pána našeho Jezukrista! V tom jest naše obživenie, v tom zdravie naše, v tom příkladi spasitedlní. Kristus na kříži trpěl a umřěl, ostaviv nám příklad. A co j’ skryté svatosti v kříži svatém! Dobré jest prozřieti Písmo; ale tajnú a skrytú moc poznati svatého kříže nad to jest dobré. Čísti jest Písmo, neb velmě rozum osvěcije; ale svatý kříž pílně srdcem spatřovati, rozochví a vzbudí žádost k boží milosti a dá k trpedlnosti posílenie. To, což má činiti křesťan, kterú li má naději jmieti, netolik napsáno, ale jako vyryto móž to uzřieti v kříži svatém; to, ješto řečí knihy ukazují, skutkem ukazuje kříž Pána našeho; to, ješto j’ skryto před mudrci tohoto světa, sprostným nábožným otevřěno j’ v svatém kříži. A protož dobře jest řekl svatý Pavel: Odstup to ode mne, bych sě já v jiném v čem svelíčal, jediné v kříži

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).